ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7
                                   
                   
        นางสาวเบญจรัตน์ สิงหาโคตร     นางสาวรัชรินทร์ สีประดู่        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46351
เด็กชายพิทวัส ทองเสน
46391
เด็กชายกฤษฎา พัฒนะปริญญ์
46393
เด็กชายกิตติพงษ์ รากวงษ์
46406
เด็กชายประวุฒิ อนงค์จรรยา
46446
เด็กชายปภังกรณ์ อุ่นโรจน์
46458
เด็กชายวรวุฒิ ยั่งยืน
                                   
                       
46492
เด็กชายกิตติศักดิ์ ชมจุมจัง
46493
เด็กชายกิติชัย เชาว์ดีกรพันธุ์
46552
เด็กชายบุรินทร์ ดีศรีเกตุ
46560
เด็กชายวัชรากร สุดสวนศรี
46561
เด็กชายวิสิฐ ยืนยง
46598
เด็กชายธนภัทร บำรุงบ้าน
                                   
                       
46599
เด็กชายธนัท เพชรซัด
46608
เด็กชายพิสิฐพงศ์ สุพรรณรักษ์
46614
เด็กชายสนธยา นฤนาทสุนทร
46651
เด็กชายณัฐพงศ์ รูปสังข์
46656
เด็กชายบุรุษพัฒน์ จำนง
46661
เด็กชายมินทดา จันทเสน
                                   
                       
46664
เด็กชายศิวกร ชวนขุนทด
46697
เด็กชายเจตวัฒน์ ตันธนะพันธ์
46704
เด็กชายธเนศ คำมุ
46717
เด็กชายสิปกร ทิพย์สิทธิ์
46747
เด็กชายกิตติชัย สีลี
46754
เด็กชายณภัทร โพธิ์วัน
                                   
                       
46766
เด็กชายภูรินทร์ คุ่ยโล่
46770
เด็กชายอภิชัย เสนามนตรี
47463
เด็กชายธนทัต จันทะชุม
46369
เด็กหญิงญาณิศา จันจำรัส
46471
เด็กหญิงกัลยกร วาวนิล
46473
เด็กหญิงกุลธิดา ศุภกาญจน์
                                   
                       
46479
เด็กหญิงนิลาวรรณ ชัยมัน
46486
เด็กหญิงวิระดา แผงดา
46573
เด็กหญิงนัทธมน เหมหอมเงิน
46575
เด็กหญิงนิวาริน ไชยะวนิช
46590
เด็กหญิงสกุลณา โพธิ์ทรัพย์โสภา
46629
เด็กหญิงญาตาวี เกื้อกูลสกุลกิจ
                                   
                       
46671
เด็กหญิงกาญจนา ศิริภักดี
46680
เด็กหญิงพัชริดา ปราบอินทร
46689
เด็กหญิงสุพรรณี น้อยสกุล
46723
เด็กหญิงกนกพรรณ วงศ์อ่อน
46725
เด็กหญิงเกษณี ทองโล่ง
46745
เด็กหญิงอัญมณี คลองน้อย
                                   
                       
46773
เด็กหญิงกัญญาพัชร วงษ์พนัส
46774
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ปานสำราญ
46775
เด็กหญิงจตุพร จองกลม
46781
เด็กหญิงดุจนภา สุขเอียม
46784
เด็กหญิงธัญญรัตน์ วุฒิกุล
46785
เด็กหญิงธันยชนก นิลศิริ