ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6
                                   
                   
        นางณภัชดา สิงคนิภา     นางสาวอบพวรรณ คงทน        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46341
เด็กชายชลกิจ เดชอุบล
46342
เด็กชายณพวิทย์ ศาสตรินทร์
46411
เด็กชายวรวิทย์ นิยมสวัสดิ์
46447
เด็กชายปรุจน์ ทรสัตย์
46450
เด็กชายพัชรกร ป้องศรี
46496
เด็กชายณัฐวุฒิ พุทธรัตน์
                                   
                       
46503
เด็กชายนิติภัทธ์ วงศ์เอี๊ยดเจริญ
46544
เด็กชายกิจจา จำนงค์
46546
เด็กชายเทภาภรณ์ โลทิตรัตนะ
46549
เด็กชายธนาเศรษฐ์ อธิรัฐเจริญกุล
46566
เด็กชายอรรถชัย รอดสุโข
46593
เด็กชายกิติธัช บุญแย้ม
                                   
                       
46595
เด็กชายชานนท์ ช่วงแสงอุทัย
46610
เด็กชายภัทรพล เชื้อพา
46612
เด็กชายศรัณย์ สงใย
46658
เด็กชายปุญญพัฒน์ สายพิณ
46670
เด็กชายอรรถวุฒิ ไชยสิทธิ์
46698
เด็กชายณัฐพงษ์ วิจิตรโท
                                   
                       
46705
เด็กชายธีรศักดิ์ ทัสจรรย์
46750
เด็กชายจีรพงศ์ สายสงค์
46756
เด็กชายณัฐกานต์ รักธรรม
46772
เด็กชายอมร ลายเขียน
46371
เด็กหญิงธัญสุดา พันธ์นุช
46419
เด็กหญิงกัลย์สุดา รัตแมต
                                   
                       
46468
เด็กหญิงกนกพร คงจินดา
46489
เด็กหญิงสุดารัตน์ มูลเงิน
46490
เด็กหญิงอริสรา สังข์มงคล
46530
เด็กหญิงฐิติวรดา วุฒิจันทร์
46569
เด็กหญิงขนิษฐา คุณชม
46571
เด็กหญิงณิชารีย์ ศักดิ์ศิลาตานนท์
                                   
                       
46572
เด็กหญิงทินัชชา รามัญ
46574
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ภู่แย้ม
46579
เด็กหญิงปวีณ์นุช จุลจำนงค์
46626
เด็กหญิงชลธิชา หัสจรรย์
46632
เด็กหญิงธนพร พาชะนะ
46641
เด็กหญิงวราวรรณ มณีวรรณ
                                   
                       
46679
เด็กหญิงปัญญารัตน์ กริ่มใจ
46687
เด็กหญิงสุกฤตา ยาหอม
46694
เด็กหญิงอรการ รัตนวงศ์
46728
เด็กหญิงณัฐกิตต์ ชาลี
46731
เด็กหญิงน้อย สว่างวงษ์
46739
เด็กหญิงปภันนันท์ มั่นจิตร
                                   
                         
46776
เด็กหญิงเจนจิรา นาสิงห์ขัน
46789
เด็กหญิงปณิตา การะเกษ
46792
เด็กหญิงวชิราภรณ์ เลิศปาน
46794
เด็กหญิงสุกัญญา นพพากูล
46797
เด็กหญิงอารียา เผยเผ่าเย็น