ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5
                                   
               
        นางสาวปวิตรา กิจจานุมาศ        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46345
เด็กชายธนบดี เพชรภูเขียว
46352
เด็กชายพีรวิชญ์ พิริยะสุทธิ์
46355
เด็กชายภูชิต ไชยชิต
46362
เด็กชายอนุรัตน์ ทรงประเสริฐ
46408
เด็กชายพรนที ประกิ่ง
46417
เด็กชายเอกรัตน์ อ่อนเขียว
                                   
                       
46449
เด็กชายพงศกร ไชยแสง
46451
เด็กชายพัชรพล คำแสน
46462
เด็กชายวิศรุต ณ พัทลุง
46467
เด็กชายอินทนิล กมลวงษ์สกุล
46502
เด็กชายนพรัตน์ เกตุคง
46506
เด็กชายพรรดิ พรชื่น
                                   
                       
46511
เด็กชายมาฆะ สีดานุช
46596
เด็กชายณัฐพล พละเลิศ
46654
เด็กชายธีร์วิเทศ พลชำนาญ
46696
เด็กชายจิรัฎฐ์ ณัฐจิรวัฒน์
46707
เด็กชายนวพล ภิญญะวงค์
46716
เด็กชายสารสิน รัตนปัญญา
                                   
                       
46721
เด็กชายอัมรินทร์ ไวมงคุณ
46748
เด็กชายขจรพัน ถาวจัตุรัส
46749
เด็กชายคุณานนต์ สวนเสริม
46758
เด็กชายณัฐวุฒิ สังสี
46373
เด็กหญิงนันทวรรณ สีสัน
46380
เด็กหญิงวิภาพร เชษฐชาตรี
                                   
                       
46431
เด็กหญิงภัทรลดา ชิงจันทร์
46469
เด็กหญิงกนกพร มาลัยเรือง
46474
เด็กหญิงจิตตราพร หลำกูล
46477
เด็กหญิงนภากาญจน์ จันทรกาญจน์
46478
เด็กหญิงน้ำฝน ใจหาญ
46481
เด็กหญิงปุญญิศา มาลีหวล
                                   
                       
46483
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ใจหวัง
46527
เด็กหญิงโชติรส เคนสุวรรณ
46531
เด็กหญิงณัฐณิชา บุญแก่น
46570
เด็กหญิงชนิษฐา กุดนอก
46585
เด็กหญิงภาวินี นาคบุตร
46591
เด็กหญิงสลิลลา เกตุสิทธิ์
                                   
                       
46622
เด็กหญิงกชกรณ์ เรือนสอน
46623
เด็กหญิงกชพรรณ บัวเผื่อน
46637
เด็กหญิงพรจิรา หาญพันธ์พงษ์
46638
เด็กหญิงพรนภา แก้วตา
46684
เด็กหญิงรุจิรดา กัญญาสุวรรณทวี
46724
เด็กหญิงกานดา ทรัพย์กลิ่น
                                   
                         
46733
เด็กหญิงเบญญาภา ศรีงาม
46735
เด็กหญิงพลอยจินดา เปรมทอง
46793
เด็กหญิงสิริยากร บรรจมาตย์
46798
เด็กหญิงอุษา หลักคำ
46799
เด็กหญิงณัฐกมล บุญพินิจ