ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
                                   
               
        นายทศพร ศรีพลพา        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46347
เด็กชายนครินทร์ คงกำเนิด
46350
เด็กชายนิธิกร ปลื้มอารมย์
46353
เด็กชายภาคภูมิ บุญบำรุง
46357
เด็กชายวีรพัฒน์ สายสมบัติ
46360
เด็กชายสิรวัฒน์ ใจดี
46363
เด็กชายอภินัทธ์ ฉายศรีสินธุ์
                                   
                       
46395
เด็กชายคณาธิป เปียกระโทก
46401
เด็กชายทินภัทร แสงแดง
46404
เด็กชายนิธิพัฒน์ รักซ้อน
46410
เด็กชายพิสิฐพงศ์ ฟุมกล่อม
46415
เด็กชายสหรัฐ สง่าเมือง
46416
เด็กชายอธิศ สุนทรโรดม
                                   
                       
46440
เด็กชายกีรติ กลิ่นเรือง
46442
เด็กชายธนพงศ์ โชติรัตน์
46456
เด็กชายยุทธภูมิ น้อยอุดม
46757
เด็กชายณัฐพงษ์ เหล่าไพบูลย์
46366
เด็กหญิงกนกวรรณ โสนนอก
46367
เด็กหญิงกมลชนก ศรีสวัสดิ์
                                   
                       
46377
เด็กหญิงไพลิน เรืองสุขสุด
46378
เด็กหญิงวณิสตา สุนทรเดชะ
46383
เด็กหญิงศิริวรรณ วิหางหงษ์
46384
เด็กหญิงสุพรรณิกา แสนอุบล
46385
เด็กหญิงสุภาภร บรรพโคตร
46386
เด็กหญิงอณัญญา ภู่พันธ์พิทักษ์
                                   
                       
46387
เด็กหญิงอภิญญา พูลสวัสดิ์
46434
เด็กหญิงฤทัยชนก อ่ำแก้ว
46437
เด็กหญิงวาสนา สืบวงษ์
46470
เด็กหญิงกฤชณัท โกมลชนะนันท์
46472
เด็กหญิงกัลยรัตน์ เจริญสุข
46485
เด็กหญิงลักษมน ภูมิชาติ
                                   
                       
46488
เด็กหญิงสีนันทอง ชาแก้ว
46518
เด็กหญิงกชกร มาศจรัส
46520
เด็กหญิงกันตินันท์ ธาระเขตต์
46532
เด็กหญิงณัฐริกา จันทาสี
46534
เด็กหญิงธัญญาพร แก้วหยก
46535
เด็กหญิงธัญมน แถลงดี
                                   
                       
46538
เด็กหญิงวิมลรัตน์ เสาร์ใช้
46578
เด็กหญิงบุษรากร โพธิวัฒน์
46581
เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชยโพธิ์
46583
เด็กหญิงฟาติมะ คำโสภา
46587
เด็กหญิงเมธาวดี ชมท่าไม้
46628
เด็กหญิงโชติรส ช้วนรักธรรม
                                   
                       
46630
เด็กหญิงณัฐพร ล้อมสระน้อย
46673
เด็กหญิงชลธิชา วังสุขี
46692
เด็กหญิงหฤทัย ชูวงศ์
46741
เด็กหญิงศุภกานต์ ชูเพ็ง
46744
เด็กหญิงอนันชญา อาดัมอาลี
46778
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ปิ่นมณี
                                   
                                 
46780
เด็กหญิงณัฐสิมา มาสู่ผล