ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
                                   
               
        นางสาวศิวพร แสงแก้ว        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46340
เด็กชายจิตรกร คำสุขศรี
46343
เด็กชายณัฐวัตร พุทธอินทร์
46348
เด็กชายนภัสกร ผลไม้
46349
เด็กชายนันทพล กรีชานนท์
46354
เด็กชายภาสพงศ์ แปรนาค
46356
เด็กชายวสุพล ธงทองคำ
                                   
                       
46359
เด็กชายสิทธิชัย ฉะอิ้งรัมย์
46364
เด็กชายอภิสิทธิ์ แก้วมณี
46365
เด็กชายอาร์ม แก้วทอง
46392
เด็กชายกันต์ธีร์ พจนะศิลป์
46397
เด็กชายจิรัฎฐ์ ทองถมยา
46398
เด็กชายซิกเซนต์ พรหมบริรักษ์
                                   
                       
46399
เด็กชายณัฐชนน ศรีฟ้า
46499
เด็กชายณัฏฐนัน หิรัญอนัญภัทร์
46559
เด็กชายวราวุฒ หงสุด
46372
เด็กหญิงนริศรา จิตจะโปะ
46374
เด็กหญิงนิซาอ์ ขาวจันทร์
46375
เด็กหญิงปรารถนา เกตุวงษ์
                                   
                       
46376
เด็กหญิงปาริชาติ วิสุทธิสิงห์
46379
เด็กหญิงวาเลน คงคุณ
46381
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สมพงษ์สวัสดิ์
46382
เด็กหญิงสิรินทรา แทนเดช
46388
เด็กหญิงอ๊อด คนที
46389
เด็กหญิงอารียา พูลเพิ่ม
                                   
                       
46418
เด็กหญิงกรกช มาศจรัส
46420
เด็กหญิงจริยา ชูศรี
46421
เด็กหญิงฉัตรตะวัน คิดสม
46422
เด็กหญิงชนัญญา ชูแสง
46423
เด็กหญิงชาลิสา ใจเพชร
46425
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา พัฒนากิตติโภคิน
                                   
                       
46428
เด็กหญิงปิยธิดา บุญกิจ
46429
เด็กหญิงพลอยริน ทองหล่อ
46430
เด็กหญิงพิชญา รุ่งเรืองเจริญสุข
46432
เด็กหญิงมัญชุกานต์ ตองอ่อน
46433
เด็กหญิงมัลลิกา ฉายแสงโสม
46435
เด็กหญิงวริศรา สังข์เงิน
                                   
                       
46436
เด็กหญิงวันปรารถนา กองเมือง
46438
เด็กหญิงศศิธร ไวยศิลป์
46439
เด็กหญิงอารียา ประสานนอก
46475
เด็กหญิงณัฏฐธิดา กาญจนประดิษฐ์
46484
เด็กหญิงภานุมาศ ทองพิทักษ์
46487
เด็กหญิงศศิธร วิศวแสนสุข
                                   
                       
46582
เด็กหญิงพิยดา ยางธิสาร
46584
เด็กหญิงภัทรียา เสือเดช
46631
เด็กหญิงเตรีนา ยอดแก้ว
46738
เด็กหญิงศรารักษ์ มั่นธรณ์
46788
เด็กหญิงบารมี รัตนงามแสง
46935
เด็กหญิงพรรณราย อัควบริสุทธิกุล