ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
                                   
               
        นางสาวอรทัย สินไหม        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46310
เด็กชายกรณ์ธนัตถ์ อัมพรพิพัฒน์
46311
เด็กชายคเณษวร เรืองจรูญ
46312
เด็กชายจิรภาส ดารกมาศ
46313
เด็กชายจิรายุส หลวงนา
46314
เด็กชายโชคชัย ชาญโชคชัย
46316
เด็กชายดิศร รูปสมศรี
                                   
                       
46317
เด็กชายทรงชล ไชยพันธ์
46318
เด็กชายธนวัฒน์ ปีคุณ
46319
เด็กชายธนวัฒน์ จำรองเพ็ง
46320
เด็กชายธนัชสิทธิ์ วงศ์สุขศรี
46321
เด็กชายนันทวัฒน์ เพียรเศวตพิทยา
46322
เด็กชายปุณณวิชญ์ เพ็งทอง
                                   
                       
46323
เด็กชายพงศธร รูวันมอม
46324
เด็กชายพันธุ์ธัช เปรมจิตติบันเทิง
46325
เด็กชายวรายุส น้ำเงิน
46326
เด็กชายวริศ เอี่ยมท่าไม้
46327
เด็กชายศักดิ์ระพี ผิวขำ
46328
เด็กชายสุชาติ สุขศรีสวัสดิ์
                                   
                       
46329
เด็กชายอติวิชญ์ คิดฉลาด
46330
เด็กชายเอกภาพ ประสาทพร
46996
เด็กชายแทนคุณ คำสีเขียว
46999
เด็กชายสุรเชษฐ์ สุทธาดาร
46331
เด็กหญิงกฤติยา อนันต์ทรัพย์ยิ่ง
46332
เด็กหญิงจันทร์จิรา จันทร์ศิริ
                                   
                       
46333
เด็กหญิงเจริญศรี มิ่งมงคลมิตร
46335
เด็กหญิงญาดา เหลืองทอง
46336
เด็กหญิงณัฐณิชา ปะติเก
46337
เด็กหญิงวาสนา โสระเวช
46338
เด็กหญิงวิภาวดี อุตสาหะ
46339
เด็กหญิงสาธิดา วิเศษจันทร์
                                   
                           
46800
เด็กหญิงภมรมาศ พิมพานนท์
47005
เด็กหญิงฐานิต แย้มยิ้ม
47006
เด็กหญิงณัฏฐชามา สะอาดนัก
47357
เด็กหญิงธัญอร สังออน