ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11
                                   
                   
        นางปราณี มีมงคล     นางสาวศิริธร สายทอง        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46396
เด็กชายจอมทัพ ก้องเกียรติคุณ
46403
เด็กชายธนนันท์ เทิดพงษ์สกุล
46448
เด็กชายปิยนันท์ เทียบเพชร
46494
เด็กชายเจษฎาพร อ่อนราช
46497
เด็กชายเตชิษฐ์ ตีรกรวิเศษภักดี
46513
เด็กชายศราวุธ ชูจันทร์
                                   
                       
46542
เด็กชายกษิด์เดช ธงน้อย
46548
เด็กชายธนากร เรืองขจร
46550
เด็กชายธีระพัฒน์ มุศิริ
46551
เด็กชายนรวิชญ์ สุวรรณศรี
46597
เด็กชายณัฐพล มาลี
46601
เด็กชายธีรพล ทองสวัสดิ์
                                   
                       
46603
เด็กชายนาวิน ช่วยคง
46606
เด็กชายพิเชษฐ์ ภิญโญศักดิ์
46609
เด็กชายพีระพล ไพรินทร์
46616
เด็กชายสหมงคล รวยสุวรรณ
46648
เด็กชายชานน ตนเจริญสุข
46655
เด็กชายบรรณวิชญ์ ทองธรรมชาติ
                                   
                       
46663
เด็กชายวราพงษ์ เพ็ชรรัตน์
46668
เด็กชายสุวิวัฒน์ พานิชนอก
46752
เด็กชายชยาทิด วงษ์ทองดี
46755
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ เมืองโพธิ์
46765
เด็กชายพัชรพล ศาระยาน
46771
เด็กชายอภิสิทธิ์ ไพรงาม
                                   
                       
47601
เด็กชายธนวัฒน์ อู่สิริมณีชัย
46522
เด็กหญิงจุฬามาศ รอบพรมราช
46524
เด็กหญิงชนนิกานต์ กริ่มใจ
46633
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ เทพขจร
46676
เด็กหญิงธนวรรณ์ สีเทา
46726
เด็กหญิงชลลดา งามละม้าย
                                   
                             
46732
เด็กหญิงนิตตยา คุ้มช้าง
46736
เด็กหญิงมาลีวรรณ อารมณ์
47593
เด็กหญิงภคพร ผ่องบุรุษ