ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10
                                   
                   
        นางสาวยุพรพร คงอยู่สุข     นางสาวอารดา คงวัฒน์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46402
เด็กชายธนโชติ ไพรินทร์
46407
เด็กชายปิยทัศน์ เกตุรัศมีโรจน์
46445
เด็กชายปภังกร ศุภโรจนชัย
46453
เด็กชายภัคพล อ่วมทอง
46454
เด็กชายภาณุวัฒน์ ว่าทีทัพรั้ง
46495
เด็กชายชาตรี สายสือนาม
                                   
                       
46505
เด็กชายปิตุนาถ กุลหอย
46517
เด็กชายอรรถพล โพธิ์ทอง
46556
เด็กชายพลพล พงษ์เอื้อ
46563
เด็กชายสิริมงคล จอมเกาะ
46594
เด็กชายจิรศักดิ์ แก้วสพาน
46600
เด็กชายธีรโชติ ณ สงขลา
                                   
                       
46604
เด็กชายนาวี ช่วยคง
46613
เด็กชายศุภกร บุญสาร
46618
เด็กชายสิทธิพล ทองเสริม
46660
เด็กชายภัคพงษ์ โพธิ์ระหาญ
46665
เด็กชายศุภกิจ ลิ้มเสรี
46669
เด็กชายอดิเทพ ทองบ่อ
                                   
                       
46702
เด็กชายธนโชติ แสงเงิน
46703
เด็กชายธนวัฒน์ เรืองขจร
46719
เด็กชายอนุชา โผนสู้ศึก
46761
เด็กชายธนากร สัจจเขต
46533
เด็กหญิงทิชภัทร์ วิเศษะพันธุ์
46580
เด็กหญิงพัทธนันท์ เกตุมาตย์
                                   
                       
46588
เด็กหญิงวรรณภา ศิริเคียนทอง
46627
เด็กหญิงช่อทิพ ชมสมุทร
46635
เด็กหญิงเบญจพร แถวหอยสังข์
46636
เด็กหญิงปรัชญา นีสันเทียะ
46642
เด็กหญิงศศิกานต์ เศษแก้ว
46677
เด็กหญิงธัญมน แก้ววิชัย
                                   
                       
46678
เด็กหญิงธีรรัตน์ พฤกษาเอกอนันต์
46681
เด็กหญิงพิชญา เชื้อชื่น
46688
เด็กหญิงสุนันดา ไชยโคตร
46729
เด็กหญิงดวงพร พุทธประมวล
46734
เด็กหญิงปิ่นมนัส แซ่ซิ
46746
เด็กหญิงไอรดา มีก่ำ
                                   
                             
46779
เด็กหญิงณัฐฑมล สาละวัน
46786
เด็กหญิงนริสรา สุวรรณเรือง
46795
เด็กหญิงสุดารัตน์ เฟื่องพายัพ