ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
                                   
               
        นางสุดใจ จัตุพร        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46276
เด็กชายฐานวีร์ จิรศฺริฐานนท์
46278
เด็กชายคณัสนันท์ คำชื่น
46279
เด็กชายชนาธิป คงกำเหนิด
46281
เด็กชายณัฐกิตติ์ ศรีธนสารวงศ์
46282
เด็กชายธนพล เวชอภินันท์
46283
เด็กชายธัชพล เหล่าแสนสุข
                                   
                       
46284
เด็กชายพศิน หัตถ์สุวรรณ
46285
เด็กชายพีรภัทร์ ไพรสันต์
46286
เด็กชายวรวรรธน์ กฤดธำรง
46287
เด็กชายวิทูรรัชต์ เลิศเปรมประกาย
46288
เด็กชายวิทวัส ขันสังข์
46290
เด็กชายอติพล สิมะบวรสุทธิ์
                                   
                       
46291
เด็กชายอรรถวุฒิ พรมเดช
47461
เด็กชายอาทิตย์ พัฒนไพศาล
46292
เด็กหญิงชญาภา แสงจันทร์
46293
เด็กหญิงชนนิกานต์ วงศ์แก้วเมือง
46295
เด็กหญิงชุติมณทน์ บุษดี
46296
เด็กหญิงนูรีน บุญประมาณ
                                   
                       
46297
เด็กหญิงเปรมยุดา นิติคุปต์
46298
เด็กหญิงพีรชญา เรืองศิลปานันท์
46299
เด็กหญิงภัสนิตยา อนุพันธ์ชัย
46300
เด็กหญิงมัณฑนา อัศวแสงรัตน์
46301
เด็กหญิงลลิตพรรณ ชินนาสวัสดิ์
46302
เด็กหญิงวารี ผุสดี
                                   
                       
46303
เด็กหญิงศราสินี สืบกระโทก
46304
เด็กหญิงศิรประภา เกิดโชคงาม
46305
เด็กหญิงศุภานิช ศิริมงคลมิตร
46306
เด็กหญิงสุธิดา อุดมเอนกลาภ
46307
เด็กหญิงอรไพลิน เกตุพงศ์พันธ์
46308
เด็กหญิงอรสุดา อนันตวงศ์
                                   
                               
46309
เด็กหญิงอารียา แจ่มศรี
47462
เด็กหญิงปรัชญ์อมร จบสมัย