ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9
                                   
                   
        นางสาวศรีสุดา สอนศิริ     นางสาวสุนทรี มณีวงศ์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46414
เด็กชายสงกรานต์ คนเพียร
46498
เด็กชายทรงพล อินทรีย์วงศ์
47079
เด็กชายฐิติพงศ์ แก้วมะณีชัย
47124
เด็กชายฐิติพงศ์ ยองขอด
47141
เด็กชายศักรินทร์ สินธ์สาย
47143
เด็กชายศิรวิทย์ พ่วงเพ็ง
                                   
                       
47180
เด็กชายไตรภพ มาเม่น
47183
เด็กชายนพรัตน์ ใจเปี่ยม
47184
เด็กชายบุริม สายเล็ก
47185
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์ ชินะวรธรรมะ
47230
เด็กชายดรัณภพ สุขประเสริฐ
47238
เด็กชายไพศาล ทองเหวียน
                                   
                       
47242
เด็กชายวิศรุต เทพรส
47248
เด็กชายอะกิโต๊ะ ทองเพ็ชร์
47271
เด็กชายกมล เถาแตง
47273
เด็กชายจิรภัทร ผึ่งผาย
47274
เด็กชายจิรายุ ศรีบุรุษ
47277
เด็กชายชุนปิง ตัน
                                   
                       
47281
เด็กชายธีระวัฒน์ พรมมา
47285
เด็กชายปริญญา ธนาไสย์
47287
เด็กชายพัชรพล แจ่มจิตร
47293
เด็กชายสหรัฐ กวีสุทธิ์
47294
เด็กชายอนิรุจน์ มาสอน
47326
เด็กชายณัฐนันท์ อินเทียน
                                   
                       
47327
เด็กชายทนงศักดิ์ พนาพุฒิ
47329
เด็กชายธนรัช แก้ววิเชียร
47337
เด็กชายภูเบศ เสียงสอน
47373
เด็กชายเจตดิลก ติ่งบุญญา
47375
เด็กชายณฐพัทธ์ หลำรอด
47381
เด็กชายธนพล นาคำ
                                   
                       
47383
เด็กชายนักรบ พุฒซ้อน
47398
เด็กชายอัครชัย สีหาทัพ
47417
เด็กชายกฤษฎา พูลลาภ
47423
เด็กชายชัชวาล แก่นแก้ว
47446
เด็กชายอภิชาติ เสาร์ยงค์
47056
เด็กหญิงฐิติสุดา โพธิ์ม่วง
                                   
                       
47152
เด็กหญิงจินตหรา หน่อโนรี
47203
เด็กหญิงธิยดา สระคำ
47215
เด็กหญิงวาสนา งามปัญจธาร
47258
เด็กหญิงนภาวดี ทรงเล็กสิงห์
47261
เด็กหญิงแพรวา วัฒนกุล
47344
เด็กหญิงฉัฐคณา รักคำมูล
                                   
                       
47345
เด็กหญิงณัฐชยา ภูมรินทร์
47353
เด็กหญิงนิพาดา กันฉาย
47366
เด็กหญิงสุจิตา จันทร์วงษ์
47400
เด็กหญิงฐิติมา สมพันธ์
47405
เด็กหญิงธารทิพย์ ธารรำลึก
47414
เด็กหญิงศิรินทร์รัตน์ คีรพันธุ์
                                   
                                 
47451
เด็กหญิงทิตญาพร หงษ์อาจ