ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/8
                                   
                   
        นางภัทรวดี ไชยเทพ     นายปัญจพล บุลาลม        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47034 เด็กชายณัฐชา วงศ์ลักขยานันท์ 47040 เด็กชายประสิทธิ์ วุฒิงาม 47125 เด็กชายณัฐพัชร ปัดถานัง 47126 เด็กชายตะวัน ธีระรังสฤษดิ์ 47130 เด็กชายธีรวุฒิ ตันเรืองเวชจรูญ 47133 เด็กชายนิธิทัศน์ ลาชโรจน์
                                   
                       
47134 เด็กชายพุฒิพงศ์ จามน้อยพรหม 47135 เด็กชายภราดร ศรีโสดา 47136 เด็กชายภราดร คำชื่น 47144 เด็กชายสิทธิกร บรรจางค์ 47175 เด็กชายจอห์น เชตรี 47176 เด็กชายจิรพัฒน์ ไกรทอง
                                   
                       
47177 เด็กชายจิรภัทร ศรีใส 47186 เด็กชายศุภกร ชัยยะ 47187 เด็กชายศุภชัย เหล่าลดา 47188 เด็กชายสิธิชัย มาสดใส 47225 เด็กชายชาคร ศรีสิตานนท์ 47226 เด็กชายณพงศ์ฌกร ตั้งจิรวัฒนา
                                   
                       
47232 เด็กชายธีรภัทร นิพัทธ์ชัยกุล 47237 เด็กชายพันธวัช วังคะออม 47244 เด็กชายศุภชัย ทองวารี 47279 เด็กชายธณลักษณ์ ศิริสิทธิ 47283 เด็กชายนวพล ใจชื่น 47289 เด็กชายเมทิตย์ กระพันธ์เขียว
                                   
                       
47292 เด็กชายสหรัฐ สิงห์เถื่อน 47321 เด็กชายกมลพันธ์ โมระนิธิสวัสดิ์ 47371 เด็กชายกิตติพัน บุญเดช 47390 เด็กชายพีรเดช อร่ามคำ 47439 เด็กชายภูวนาจ ยืนยง 47447 เด็กชายอมตะ อุดมขันธ์
                                   
                       
46743 เด็กหญิงสุภาพร คงวร 46787 เด็กหญิงนุชจรินทร์ คำคา 47150 เด็กหญิงจิดาภา แสงศิริภาพ 47159 เด็กหญิงปรัชญา รอดพ้นภัย 47168 เด็กหญิงเวสป้า อินทราทิพย์ 47210 เด็กหญิงรัดเกล้า สมัครการ
                                   
                       
47212 เด็กหญิงวรพา วัยวัฒนะ 47306 เด็กหญิงปรียชา นรารัตน์ 47351 เด็กหญิงนับทอง ผลารักษ์ 47359 เด็กหญิงมนัสวี ปานศรี 47401 เด็กหญิงทิวาพร บรรจง 47407 เด็กหญิงพิรดา น้ำลึก
                                   
                         
47410 เด็กหญิงวรรณิษา พิมพ์จันทร์ 47412 เด็กหญิงวีนัส ภู่วงษ์งาม 47415 เด็กหญิงสุภาพร อินทรมาพลอย 47455 เด็กหญิงมีนา ภัทรวิมล 47459 เด็กหญิงอาริยะธิดา มหานาม