ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7
                                   
                   
        นางสาวนันทนา บัวบุตร     นายพิพัฒน์พล กูลเกื้อ        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47036 เด็กชายเทอดเกียรติ ชัยรัตน์ลี้ตระกูล 47081 เด็กชายธีรวัฒน์ พันธ์งาม 47083 เด็กชายนาวา วีรบรรจง 47142 เด็กชายศักรินทร์ อิ่มศิลป์ 47145 เด็กชายสิทธิกร เจริญสุข 47148 เด็กชายอับดุลวาริซ นิลโสด
                                   
                       
47178 เด็กชายเจษฎา สืบรักษาตระกูล 47179 เด็กชายตราภูมิ ปลื้มญาติ 47192 เด็กชายอาณกร เณรชู 47193 เด็กชายอาทิตย์ คนธาร์ 47227 เด็กชายณัฐพร ศรีอรุณ 47234 เด็กชายนิธินันท์ เมธิสริยพงศ์
                                   
                       
47275 เด็กชายชัชพิสิฐ รัตนาวิน 47282 เด็กชายนพคุณ วรชินา 47296 เด็กชายเอกนรินทร์ ทองโชติ 47320 เด็กชายกมล ดีสุดใจ 47322 เด็กชายคมสันต์ แก้วนิมิตร 47325 เด็กชายณัฐชัย งามช้างน้อย
                                   
                       
47330 เด็กชายธนัช มณีคร 47389 เด็กชายพงศ์พัชร เพชรแก้ว 47395 เด็กชายสำราญ พฤษหอม 47397 เด็กชายอนุชิต เยี่ยงแก้ว 47448 เด็กชายอรรคพล ชัยสงคราม 46529 เด็กหญิงญาดา ตามบุญ
                                   
                       
47122 เด็กหญิงอรณิชา พวงเงิน 47172 เด็กหญิงอังคณา รัตถา 47195 เด็กหญิงกัลยรักษ์ เขียวบาง 47197 เด็กหญิงจุฑามาศ โสภี 47213 เด็กหญิงวรรณิสา เรืองพุด 47217 เด็กหญิงสิรินภา ตระกูลฤทธิ์
                                   
                       
47253 เด็กหญิงชลนที วิวัฒกัลยากุล 47299 เด็กหญิงชนารัตน์ สุวิมลพันธ์ 47316 เด็กหญิงศศิกานต์ พ่วงเพ็ง 47317 เด็กหญิงสาลิน มุ่นพลาย 47319 เด็กหญิงอรนลิน สังข์ขาล 47343 เด็กหญิงเกศกนก ยูซบ
                                   
                       
47346 เด็กหญิงณัฐชา โต๊ะมี 47347 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ วิเศษยา 47355 เด็กหญิงปิยณัฐ กล้าหาญ 47360 เด็กหญิงลลิตา ปัญญะปูน 47363 เด็กหญิงศิศิรา รักประสิทธิ์ 47365 เด็กหญิงสุกัญญา ปรีเลิศ
                                   
                       
47399 เด็กหญิงเกร็ดเพชร เปรมทอง 47409 เด็กหญิงรื่นฤดี มาห์ดุส 47411 เด็กหญิงวรัญญา เหมปั้น 47416 เด็กหญิงอนัญญา กาญจนวณิชย์ 47456 เด็กหญิงวราลี นรารัตน์ 47458 เด็กหญิงสุพัตรา มาลัย
                                   
                                 
47585 เด็กหญิงหยกแก้ว หลาวนอก