ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6
                                   
                   
        นายเอก กีณณเกชยางค์กูร     นายชาญณรงค์ ส่งแสงรัตน์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47039
เด็กชายปฏิภาณ พวงประเสริฐ
47045
เด็กชายวรวัฒน์ แซ่โง้ว
47076
เด็กชายจักรพรรดิ วงณรัตน์
47085
เด็กชายภาสกร นายสู
47086
เด็กชายภูมินทร์ เปรมมุณี
47127
เด็กชายทนงศักดิ์ ปันใจโต
                                   
                       
47138
เด็กชายภาราดร บุญทะวง
47147
เด็กชายอติราช แก้ววิเชียร
47228
เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีใส
47243
เด็กชายวีรยุทธ ขันทอง
47245
เด็กชายสุรัตน์ แก้วงาม
47276
เด็กชายชินวัตร์ นาสมยนต์
                                   
                       
47291
เด็กชายวีรพล ราชวงศ์
47323
เด็กชายจรูญโรจน์ สิงห์แก้ว
47328
เด็กชายเทวนาถ อ่าวสุวรรณ
47340
เด็กชายวรพล วงษ์เจริญ
47437
เด็กชายภัทรพล สิงห์เจริญ
47444
เด็กชายสิทธิชัย พิใจดี
                                   
                       
47064
เด็กหญิงเพชรลัดดา แย้มมา
47106
เด็กหญิงนัตยา อาฮัน
47111
เด็กหญิงเพ็ญนภา ปันคะปวง
47166
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ เหมหอมเงิน
47170
เด็กหญิงสายธาร ทับโพธิ์
47194
เด็กหญิงกฤตยา แซงลาด
                                   
                       
47196
เด็กหญิงจินตนาพร นามราช
47202
เด็กหญิงดวงสมร เงินจัตุรัส
47207
เด็กหญิงพรรณพฤกษา ทองมาก
47211
เด็กหญิงเรวดี สุพัฒน์
47220
เด็กหญิงสุวิสา วัฒนสุข
47221
เด็กหญิงสุวีณา เอี่ยมเที่ยง
                                   
                       
47250
เด็กหญิงกุลฤดี อินทรพิทักษ์
47259
เด็กหญิงปาริชาติ อารีวนิช
47262
เด็กหญิงเมษา ทันดี
47267
เด็กหญิงอทิตยา เทพจันตา
47297
เด็กหญิงกนกกร พรมโสภา
47302
เด็กหญิงทิพย์ภารัตน์ ชมเด็จ
                                   
                       
47304
เด็กหญิงนฤมล แสนอุบล
47310
เด็กหญิงพุธิตา ธนูชัย
47312
เด็กหญิงเมธินี คงทัน
47313
เด็กหญิงยุภาพร วิมุกติบุตร
47318
เด็กหญิงสิรินันท์ คงดั่น
47352
เด็กหญิงน้ำตาล จาบาล
                                   
                         
47404
เด็กหญิงธัญชนก สาริระโกเศส
47406
เด็กหญิงนิตติยา จันทร์สมาน
47453
เด็กหญิงธารารัตน์ ณ พัทลุง
47460
เด็กหญิงอารียา พรมยา
  47534
เด็กหญิงณัฐสิมา วรเชษฐ์