ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
                                   
               
        นางสาวจันทร ศิริธรรม        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47028
เด็กชายจักรพัฒน์ แดงเจริญ
47029
เด็กชายจิตติ โพธิ์พฤกษ์
47030
เด็กชายจุลดิษฐ สมสะกีสิทธิ
47047
เด็กชายสยามรัฐ ทินนิล
47048
เด็กชายสิทธิศักดิ์ จุลวัฒน์
47082
เด็กชายนันทพงศ์ บุญหนา
                                   
                       
47087
เด็กชายมะฮ์ดี นุสดิน
47089
เด็กชายวุฒิชัย มุงคุณ
47128
เด็กชายธนกฤต สุขบวรชัย
47181
เด็กชายธนพล บุญขาว
47182
เด็กชายธนาธิป ไตรธรรม
47235
เด็กชายปัญจพล เติมรุ่งสกุล
                                   
                       
47239
เด็กชายภัทรพล ปราณี
47247
เด็กชายอลังการ เกษาหอม
47339
เด็กชายมงคล สุขน้อย
46370
เด็กหญิงณัฐนันท์ สุทธิวัฒน์
47070
เด็กหญิงสิริยากร ดันนอก
47096
เด็กหญิงจิราพร พรรณวรรณ
                                   
                       
47107
เด็กหญิงนารีรัตน์ ไสยวรรณ์
47118
เด็กหญิงสุชานันท์ รอดนิล
47151
เด็กหญิงจิตราภรณ์ จังอินทร์
47154
เด็กหญิงฐิตินันท์ ทองบุตร
47155
เด็กหญิงณัชชา แสงผดุง
47165
เด็กหญิงโยษิตา เขียวเด็จ
                                   
                       
47171
เด็กหญิงสุจิตรา ทวีกาญจนา
47198
เด็กหญิงธิญาดา อำไพ
47204
เด็กหญิงปรารถนา พันธุ์ดี
47205
เด็กหญิงปิยะธิดา หมื่นชนะสงคราม
47219
เด็กหญิงสุวิภา นรการ
47222
เด็กหญิงอรพรรณ แสงศิริ
                                   
                       
47252
เด็กหญิงจุฑามาศ สุดศิริ
47254
เด็กหญิงณัฏฐิกา เกยพุทรา
47255
เด็กหญิงณัฐณิชา คล้ายสิทธิ์
47256
เด็กหญิงทักษอร พืชการ
47257
เด็กหญิงธนัตตา ทาโบราณ
47260
เด็กหญิงปิโยรัศ จำรัส
                                   
                       
47266
เด็กหญิงสุพัตรา สุขสวัสดิ์
47269
เด็กหญิงอาภัทฌา ไชยพิมพ์
47298
เด็กหญิงจีรภรณ์ สร้อยคำ
47300
เด็กหญิงญดา แก้วทอง
47303
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ ประกอบ
47305
เด็กหญิงนะดา ฉายวิชิต
                                   
                       
47308
เด็กหญิงพลอยนภา โททอง
47309
เด็กหญิงพิมพิศา ทีประติ้ว
47349
เด็กหญิงนภัสสร ศรีแก้ว
47364
เด็กหญิงสิรีธร จันทร์วงษ์
47402
เด็กหญิงธนพร มาคะวงศ์
47403
เด็กหญิงธนวรรณ ปานรอด