ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
                                   
                   
        นางวรรณา วินุราช     นายสมเกียรติ หวังเอื้ออัตตชน        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47033 เด็กชายณัฎฐพัชร์ ศกุนตะมาลิก 47038 เด็กชายธีรศักดิ์ จันทร์โนนแซง 47075 เด็กชายคุณากร ปินคำ 47077 เด็กชายจักรวัฏ เหลืองสุทธิพันธ์ 47088 เด็กชายวิวัฒน์ เพิ่มพูน 47090 เด็กชายสุธินันท์ อินสุข
                                   
                       
47139 เด็กชายรังรอง พันธ์ศรี 47241 เด็กชายรัชชานนท์ ประไพ 47246 เด็กชายอนุภัทร ยิ้มบุญลือ 47391 เด็กชายรามิล เหมวิเชียร 47052 เด็กหญิงจริญญา โชเจริญ 47059 เด็กหญิงณัฐณิชา สามเสน
                                   
                       
47063
เด็กหญิงปุณยาพร สุทธิวัฒน์
47074
เด็กหญิงอาทิตยา บุญเรือง
47095
เด็กหญิงกุลวดี ผากากูล
47102
เด็กหญิงฐิตาพร บัวเงิน
47103
เด็กหญิงณัฐชา ตันโกศล
47104
เด็กหญิงธนภรณ์ คำภิรมย์
                                   
                       
47108
เด็กหญิงใบเฟิร์น เพชรรัตน์
47110
เด็กหญิงพิชารัตน์ ปฐมรักษ์
47112
เด็กหญิงเพ็ญประภา วิชัยสง
47115
เด็กหญิงวรัณญา เอนกดี
47116
เด็กหญิงวิภาพร ธงเงิน
47119
เด็กหญิงสุดที่รัก ศรีสวัสดิ์
                                   
                       
47121
เด็กหญิงอภิชญา เปิ้นสมุทร
47149
เด็กหญิงกนกกาญ แสงทอง
47153
เด็กหญิงชลธิชา พันธุ์เดช
47157
เด็กหญิงน้ำฝน สุรินทร์
47158
เด็กหญิงปณิดา ใจบันทัด
47160
เด็กหญิงปาริชาติ พันธุ์ดี
                                   
                       
47161
เด็กหญิงพลอยมณี เพ็ชรเจริญ
47163
เด็กหญิงภาคินี ใจบุญ
47164
เด็กหญิงเมธิตา ภูยางสิม
47169
เด็กหญิงสวรรยา คงบุญ
47200
เด็กหญิงณัฐธิดา โฉมที
47201
เด็กหญิงดมิสา ไชยรัตน์
                                   
                       
47208
เด็กหญิงพรรณวษา ตีรกานนท์
47209
เด็กหญิงพลอยพิณ มะโนน้อม
47216
เด็กหญิงสิรัชญา กระต่ายทอง
47218
เด็กหญิงสุมาลี ศรีสร้อย
47251
เด็กหญิงจิดาภา นาห่อม
47263
เด็กหญิงวริศรา จิตวรานนท์
                                   
                       
47264
เด็กหญิงศรุตา ตันติวณิชกร
47265
เด็กหญิงสิริพร นาสมฝัน
47270
เด็กหญิงอารียา ชอบการ
47307
เด็กหญิงปลิดา เครือเนตร
47315
เด็กหญิงวันวิสาข์ วัดแผ่นคำ
47362
เด็กหญิงวัชราภรณ์ อุดร