ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
                                   
                   
        นายอภิชาติ ศรีวะรมย์     นางสาวสุจิรดา โพธิ์เทศ        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47027
เด็กชายกิตติธร คุณานนท์สกุล
47031
เด็กชายฐานทัพ ศรีอรุณ
47032
เด็กชายฐิติพงศ์ ฉิมอินทร์
47035
เด็กชายทักษ์ดนัย เกตุรัตน์
47037
เด็กชายธนาวุต เกิดภาษี
47041
เด็กชายปองพล พึ่งแสง
                                   
                       
47042
เด็กชายผดุงศักดิ์ มงคลจักรวาฬ
47043
เด็กชายภูฟ้า โรจน์ประชานาถ
47046
เด็กชายศุภชัย ทรงกฤษณ์
47080
เด็กชายธราพงษ์ เชื้อทอง
47123
เด็กชายชานนท์ เหล็กงาม
47050
เด็กหญิงกานดา ดวงสวรรค์
                                   
                       
47051
เด็กหญิงการะเกด นาโตนด
47053
เด็กหญิงจันทิมา ไชยแสง
47054
เด็กหญิงชนมน จิตทศ
47055
เด็กหญิงญาดา ธรรมโชติ
47057
เด็กหญิงณัฐกมล สุภโกศล
47058
เด็กหญิงณัฐฑารีย์ วณิชโรจน์
                                   
                       
47060
เด็กหญิงธนัฎฐา พลายงาม
47061
เด็กหญิงนันทนา ศรีสมสอน
47062
เด็กหญิงน้ำฝน รวดเร็ว
47065
เด็กหญิงภัสสุดา ชาตรี
47066
เด็กหญิงวรนุช เสมาทอง
47067
เด็กหญิงวรรณวิษา ผะกาแดง
                                   
                       
47068
เด็กหญิงวรรณวิษา สีหาวงค์
47069
เด็กหญิงวิรินยา ชานนตรี
47071
เด็กหญิงสุกัญญา ช้างหล่อ
47072
เด็กหญิงสุภาพร พรหมมา
47073
เด็กหญิงอรอนงค์ สงฉิม
47091
เด็กหญิงกนกพร มัทพงศ์
                                   
                       
47092
เด็กหญิงกนกพันธุ์ วิชาผง
47093
เด็กหญิงกิตติมา ติดถาพันธุ์
47094
เด็กหญิงกุลธิดา ผากากูล
47097
เด็กหญิงจีรนันท์ แย้มทิพย์
47098
เด็กหญิงจุฑาทิพ สีเหลือง
47099
เด็กหญิงแจ่มจันทร์ ตาเมือง
                                   
                       
47100
เด็กหญิงชลนิชา ปัญญาดิษฐ
47101
เด็กหญิงชาลินี ประสพผล
47105
เด็กหญิงธนวรรณ ลัดกระทุ่ม
47109
เด็กหญิงปนัดดา นุชภาพ
47113
เด็กหญิงภัทรนันท์ สายสีไชย
47114
เด็กหญิงวรรณพา เจริญตา
                                   
                         
47117
เด็กหญิงสุจิตรา ศรีฟอง
47120
เด็กหญิงอติกานต์ โพธิม่วง
47162
เด็กหญิงเพียงดาว พ้นเหตุ
47199
เด็กหญิงญาณิศา เจริญสวัสดิ์
47206
เด็กหญิงเปมิกา ลีธนวัฒน์