ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
                                   
                   
        นายประวิทย์ รูวันมอม     นางสาวณิฌา แก้วสองเมือง        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46997
เด็กชายชิตวัน สุรศร
46998
เด็กชายธีรชัย รัตนโตมร
47000
เด็กชายบุญฤทธิ์ จ้อยจำนงค์
47001
เด็กชายประโชติ กรรัตนานุวัฒน์
47002
เด็กชายพุฒิพงษ์ สินพิชัย
47003
เด็กชายภัทรบดินทร์ เจนจัดการ
                                   
                       
47004
เด็กชายภูริช แจ่มศรี
47007
เด็กชายวงศธร อังศุธารานุกูล
47008
เด็กชายวัชรพล ประสิทธิ์
47009
เด็กชายศุภชัย ภูรินทนาวุธ
47010
เด็กชายศุภเดช ศรสูงเนิน
47011
เด็กชายอนันต์ชัย มีเย็น
                                   
                       
47012
เด็กชายอิทธิพัทธ์ อ่อนอุบล
47013
เด็กชายอุดมเดช แก้วโพธิ์กลาง
47014
เด็กหญิงกันติยา รอดแก้ว
47016
เด็กหญิงฐิติมา กรเสาวภาคย์
47017
เด็กหญิงณฐวรา ชูจันทร์
47018
เด็กหญิงณัฐชยา ดิษยสถาพรกุล
                                   
                       
47019
เด็กหญิงณัฐญาดา ปั้นวัง
47020
เด็กหญิงณัฐณิชา อุทัยฉาย
47021
เด็กหญิงเนตรปรียา ธุรีวรรณ์
47022
เด็กหญิงบุญญาดา บุณยสิทธิ์พิชัย
47023
เด็กหญิงพัทธกาล สามงามแจ่ม
47024
เด็กหญิงพิชชาภา โศจินันท์
                                   
                               
47025
เด็กหญิงมณิสรา เกิดสิน
47026
เด็กหญิงอิศริยา อุตส่าห์