ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11
                                   
                   
        นางสาวธนิตา สาธุพันธุ์     นายณัฐพงศ์ สุวรรณษานนท์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46400
เด็กชายณัฐพล ชัยสมศรี
46452
เด็กชายฟัยยาฎ มะมิง
46504
เด็กชายบูรณศักดิ์ ประจงบัว
46508
เด็กชายพีรพัทธ์ แซ่อึ้ง
46509
เด็กชายภีรวัชร์ อุทัยอ่วม
46557
เด็กชายพีรพงษ์ ศรีศรชัย
                                   
                       
46602
เด็กชายธีรภัทร นีสันเทียะ
46649
เด็กชายณภัทร หลุ่มโสม
46667
เด็กชายสหรัถ รื่นบรรเทิง
46695
เด็กชายกฤติพงษ์ อินธิยศ
46711
เด็กชายรังสรรค์ แก้วแจ่มใส
46753
เด็กชายชาคร พุ่มเฉลียว
                                   
                       
46762
เด็กชายธีรสิทธิ ชงสกุล
47137
เด็กชายภัทระ สุขธรรม
47189
เด็กชายสุวัจน์ ลงกลิกานนท์
47284
เด็กชายปริญญา ธานิกุล
47290
เด็กชายโม แย้มบุญชุ่ม
47295
เด็กชายอรรถพล แซ่ซือ
                                   
                       
47324
เด็กชายไชยวัฒน์ จิตต์ประสงค์
47331
เด็กชายธนัสกร อุ่นใจ
47335
เด็กชายพงศกร แสงจันทร์
47342
เด็กชายเอกรัตน์ เชียงต้น
47378
เด็กชายต้นกล้า กาสำโรง
47379
เด็กชายไตรภูมิ เปรมชื่น
                                   
                       
47419
เด็กชายเก่ง ทองศักดิ์
47421
เด็กชายจุฑาภัทร แซ่อึ้ง
47428
เด็กชายธนพล ภู่ประเสริฐ
47431
เด็กชายนภดล เภทรัตน์
47432
เด็กชายปกรณ์ เทียบขุนทด
47441
เด็กชายรัชชานนท์ สมสนุก
                                   
                       
47443
เด็กชายสหชาติ โพธิ์สุวรรณ
47445
เด็กชายอนิวัฒน์ เอี่ยมแทน
46640
เด็กหญิงเพ็ญสินี ขำลำภู
46674
เด็กหญิงชุติมา มุสิจะ
46691
เด็กหญิงสุพิชญา นิยมเสถียร
47268
เด็กหญิงอ้อมใจ ประจวบสุข
                                   
                           
47311
เด็กหญิงภูฟ้า อ่ำไพบูลย์
47314
เด็กหญิงรัตนาวดี พรามฉิม
47348
เด็กหญิงธนัชชา ใจกล้า
47356
เด็กหญิงเปรมปรีย์ดา เชื้อโชติ