ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
                                   
                   
        นายฉัตรกร วรรณโก     นายเมธาวุฒิ มุนิปภา        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46390
เด็กชายกฤดาธิการ สุวรรณวารี
46666
เด็กชายสหรัถ เพชรรัตน์
47084
เด็กชายไพฑูรย์ จันทร์เหลือง
47131
เด็กชายนพดล อยู่เบิก
47146
เด็กชายสิรวัฒน์ กาญจนาพิมล
47174
เด็กชายกิตติพงษ์ และอรุณ
                                   
                       
47191
เด็กชายอริย แซ่เตียว
47229
เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยะวัฒน
47272
เด็กชายกฤษดา หนูรัก
47278
เด็กชายตะวัน เหมือนปิ๋ว
47286
เด็กชายพงศธร ศรีเขียวพงษ์
47332
เด็กชายนักรบ เฉยรอด
                                   
                       
47334
เด็กชายปฏิพล ปั่นทอง
47338
เด็กชายภูริวัจน์ ศรีทองจ้อย
47341
เด็กชายวรวิทย์ เร็วรูด
47369
เด็กชายกฤษฎา แก้วขาว
47374
เด็กชายฐานิสส์ อนุโชติ
47376
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิริฟัก
                                   
                       
47380
เด็กชายธนโกศล ฮั่นไพศาล
47384
เด็กชายนิติพล แซ่เล้า
47385
เด็กชายบดินทร์ โสภี
47386
เด็กชายปรมะ โสตทิพย์
47387
เด็กชายปรมัตถ์ สุวรรณวงศ์
47388
เด็กชายผดุงวิทย์ เรืองโรจน์
                                   
                       
47392
เด็กชายวรพล ศิลาลัย
47394
เด็กชายสันติชัย ช่วยมี
47418
เด็กชายกุมภ์กานต์ ลวีระพรรค
47420
เด็กชายจิรวิทย์ ซิ่มเจริญ
47426
เด็กชายทศพร ปิ่นทอง
47427
เด็กชายธนกร เหมทานนท์
                                   
                       
47429
เด็กชายธนาธร สายสี
47433
เด็กชายปทีป อุตส่าห์พานิช
47434
เด็กชายประวิทย์ รังศรี
47435
เด็กชายปริญญา พลโยธา
47436
เด็กชายเปรม วัชรสินเจริญ
47438
เด็กชายภูวดล กาญจนะ
                                   
                       
47440
เด็กชายมานะ ภู่เขียวปัด
47449
เด็กชายเอิร์ธ ลายเขียน
47173
เด็กหญิงอัญชิสา นุชนารถ
47214
เด็กหญิงวรัชยา พรมภักดี
47301
เด็กหญิงณัฐณิชา พุ่มประทุม
47350
เด็กหญิงนันท์นภัส ทองชื่นจิตร์
                                   
                         
47354
เด็กหญิงบี ทับทิมหิน
47358
เด็กหญิงภูริดา ศุภกาญจน์
47367
เด็กหญิงอริสา แดงวัฒน์
47368
เด็กหญิงอัฐจิราภรณ์ ดวงสุธา
47457
เด็กหญิงสิรินดา นิลวรรณ์