ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
                                   
               
        นางรัชนี ศรีระษา        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
46967
เด็กชายชัยวลัญช์ กลิ่นสุคนธ์
46968
เด็กชายชินพิริยะ เล็กพิมาย
46969
เด็กชายฐาปกรณ์ เลิศกาญจนาพร
46971
เด็กชายธัญธร ทินกระโทก
46972
เด็กชายธีระภูมิ พุทธพงษ์
46973
เด็กชายวรภัทร วรภมร
                                   
                       
46974
เด็กชายสรวิชญ์ อัศวแสงรัตน์
46975
เด็กชายอัครัฐ เวชอภินันท์
47132
เด็กชายนิธิศ กูบโคกกรวด
47140
เด็กชายรัฐนนท์ สมศรี
47546
เด็กชายวีรชาติ กาปาเล
46976
เด็กหญิงกัญญารัชต์ เลิศภัทรมงคล
                                   
                       
46978
เด็กหญิงชุติกาญจน์ รอดดำ
46979
เด็กหญิงดลรญา เยาว์ตระกูล
46980
เด็กหญิงธนัชพร ยามมีสิน
46981
เด็กหญิงธนันณัฏฐ์ ลลิตวรสิน
46982
เด็กหญิงธนาภรณ์ ศรีขวัญ
46983
เด็กหญิงบุณณพร สุโภคเวช
                                   
                       
46984
เด็กหญิงบุณยวีร์ ศรีสมร
46985
เด็กหญิงปณิตา สุขสุมิตร
46986
เด็กหญิงปวีณา ราชภักดี
46987
เด็กหญิงพรกมล วัชรีโยธิน
46988
เด็กหญิงภิญญาพัชร์ นุ่มเอี่ยม
46989
เด็กหญิงมนันท์พร อิศรางกูร ณ อยุธยา
                                   
                       
46990
เด็กหญิงรวีภัส ภูมิศุข
46991
เด็กหญิงรุ่งวิกรัย จริยธำรงวิทย์
46992
เด็กหญิงวนันต์ภัทร ชาติประสิทธิ์
46993
เด็กหญิงวริศรา ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
46994
เด็กหญิงไหมมิ่งฟ้า บุญชู
46995
เด็กหญิงอรวรรยา บุนนาค