ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9
                                   
                   
        นางสาวพิมพ์ชนก ฟักไฟโรจน์     นางสาวทิพย์เกสร นนทิจันทร์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47078
เด็กชายชญานนท์ สุขพลอย
47333
เด็กชายนัทธนันท์ ลิ้มอักษรทอง
47372
เด็กชายจักรกฤษณ์ เหลืองบริบูรณะ
47377
เด็กชายณุติชาติ แก้วมณี
47382
เด็กชายนพรัตน์ ขาวงาม
47915
เด็กชายก้อง เกษตรวนา
                                   
                       
47916
เด็กชายกิติศักดิ์ กอทอง
47917
เด็กชายเขมณัฐ พรหมชี
47918
เด็กชายจักรพันธ์ ปัญญาคม
47919
เด็กชายณรงค์ศักดิ์ อยู่เย็น
47920
เด็กชายณัฐพล กระจ่างศรี
47921
เด็กชายณัฐภัทร สุวรรณสาย
                                   
                       
47922
เด็กชายดิลกธรรม ฉ่ำประทุม
47923
เด็กชายธนกร โกศล
47924
เด็กชายธนพัฒน์ วงศ์ศรีเทพ
47925
เด็กชายนรวิชญ์ เอี้ยงมี
47926
เด็กชายปฏิพล ตะลิตโน
47927
เด็กชายพนมรัตน์ สาตรา
                                   
                       
47928
เด็กชายพิสุทธิ์ คำวันสา
47929
เด็กชายมารุต ผิวแดง
47930
เด็กชายวิชัย ติวารี
47931
เด็กชายสุรัฐกรณ์ ทรัพย์สมบูรณ์
47932
เด็กหญิงกมลพร สมบุญ
47933
เด็กหญิงกิตติยา สุขเอี่ยม
                                   
                       
47934
เด็กหญิงชยพร ทิมเม็ด
47935
เด็กหญิงชัชดา ธรรมลักษมี
47936
เด็กหญิงธีรารัตน์ คำชม
47937
เด็กหญิงนริศรา อ่ำเจริญ
47938
เด็กหญิงนัททวรรณ บัวเจริญ
47939
เด็กหญิงนํ้าทิพย์ ภาษยวรรณ
                                   
                       
47940
เด็กหญิงน้ำทิพย์ โอวาทะสาร
47941
เด็กหญิงนิตยา หงษา
47942
เด็กหญิงบุญยานุช เจริญยิ่งอมร
47943
เด็กหญิงพรกมล จันทราแสนสุข
47944
เด็กหญิงพิตตินันท์ หอมสุด
47945
เด็กหญิงภรณ์ศรัญ บุญตัน
                                   
                       
47946
เด็กหญิงโยษิตา แสงจันทร์
47947
เด็กหญิงวรดา ตาปราย
47948
เด็กหญิงวีนัส พลอยแสง
47949
เด็กหญิงสมฤทัย หอมอ่อน
47950
เด็กหญิงสิริกมล ชิงจันทร์
47951
เด็กหญิงสุปปรียา แตงสกุล
                                   
                             
47952
เด็กหญิงสุภาพร เรืองพงษ์คงเดช
47953
เด็กหญิงอรพรรณ์ กลั่นหมอ
47954
เด็กหญิงอังกอร์ เอี่ยมพงศ์สิริกุล