ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8
                                   
                   
        นางสาวนริสรา บุญประเสริฐ     นางสาววณีนุช คงยก        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47190
เด็กชายเหมันต์ ทัศสุรินทร์
47424
เด็กชายฐานันดร ภู่คุ้ม
47871
เด็กชายจักริน โยวะกา
47872
เด็กชายเจษฎา วงษ์มุข
47873
เด็กชายชยุตม์ นัยเนตร
47874
เด็กชายณภัทร แหวนเงิน
                                   
                       
47875
เด็กชายณัฐพันธ์ บุญสิงห์
47876
เด็กชายณัฐยศ เสนวรรณะ
47877
เด็กชายต้นตะวัน เงินสง่า
47878
เด็กชายตะวัน ทองเอียด
47879
เด็กชายเทพศักดิ์ ชัยเฉลิมวงษา
47880
เด็กชายธนานุวัฒน์ เรืองศักดิ์
                                   
                       
47881
เด็กชายนฤพล แสนอุบล
47882
เด็กชายปรเมธ จงนบกลาง
47883
เด็กชายปวินท์ปิยะ บุญพลอยเลิศ
47884
เด็กชายปุณณสิน คงคาทวีสุข
47885
เด็กชายพลญฤทธิ์ ลิ้นแก้ว
47886
เด็กชายพิพัฒน์ รัตนสัญญา
                                   
                       
47887
เด็กชายพีระศักดิ์ รัตน์ด้วง
47888
เด็กชายภากร ประสีระเตสัง
47889
เด็กชายภาณุพงศ์ เขตนิมิตร
47890
เด็กชายมงคล เฮงสุวรรณ
47891
เด็กชายรัฐรินทร์ ดวงแป้น
47892
เด็กชายวัชรากร ทาสุข
                                   
                       
47893
เด็กชายวีรพัฒน์ สุระอัตถานนท์
47894
เด็กชายวีรภัทร ขนทอง
47895
เด็กชายสิทธิชัย โทบุญรอด
47896
เด็กชายอนรัตน์ พรารักษ์
47897
เด็กชายอนุวัฒน์ ศักดิ์เพชร
47898
เด็กชายอิทธิพล โลหะวิศวพานิช
                                   
                       
47899
เด็กหญิงจิรภัทร วงศ์โชติหิรัณย์
47900
เด็กหญิงชฎาพร อวดร่าง
47901
เด็กหญิงชุรีพร บุญมาดี
47902
เด็กหญิงโชติกา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
47903
เด็กหญิงธนพร บ่อไทย
47904
เด็กหญิงธนาทิพย์ วรรณพัฒน์หิรัญ
                                   
                       
47905
เด็กหญิงบุญญิสา เหลียวจันทร
47906
เด็กหญิงปวรรัตน์ คำโฮง
47907
เด็กหญิงพรรณวษา ศรีสุวรรณ
47908
เด็กหญิงเพชรไพริน นันบุญตา
47909
เด็กหญิงไพลิน ชวนสมบูรณ์ศิริ
47910
เด็กหญิงรดิวันต์ บัวมณี
                                   
                           
47911
เด็กหญิงศริษา นิลวงศ์
47912
เด็กหญิงสุธีธิดา ทองจันฮาต
47913
เด็กหญิงอนัญญา ช้างฉิม
47914
เด็กหญิงอังคณา อารินเป็ง