ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7
                                   
                   
        นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ     นายสุทธา อินทนานนท์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47223
เด็กชายเกษม ดีโพธิ์รัมย์
47829
เด็กชายเฉลิมชัย นุชเวช
47830
เด็กชายชัชวาลย์ มุ่งดีกลาง
47831
เด็กชายไชยา ศรีภา
47832
เด็กชายฐิติพงค์ จันทบุตร
47833
เด็กชายณัฐวุฒิ อุ้ยกระโทก
                                   
                       
47834
เด็กชายทินภัทร เถราวัตร
47835
เด็กชายธีรทัศน์ แพงศรี
47836
เด็กชายธีรวัตน์ บูรณะ
47837
เด็กชายนยัน ดูเบย์
47838
เด็กชายนรากร สมภักดี
47839
เด็กชายปณิธาน ชื่นสุพงษ์
                                   
                       
47840
เด็กชายปริพัฒน์ โพธิกุล
47841
เด็กชายพันธกานต์ นามวงศ์
47842
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุขีเพียร
47843
เด็กชายยงวิทย์ เสาแก่น
47844
เด็กชายรัฐภูมิ บุญทิพย์ภานนท์
47845
เด็กชายวัชรพล กอแก้ว
                                   
                       
47846
เด็กชายวันชัย หงษ์เวียงจันทร์
47847
เด็กชายวิศรุต ธงเงิน
47848
เด็กชายสิทธิกร บดีรัฐ
47849
เด็กชายสุธาทอง อาจเอี่ยม
47850
เด็กชายอภิวิชญ์ โพษาพิมพ์
47851
เด็กชายเอกวัฒน์ ใจเปี่ยม
                                   
                       
47361
เด็กหญิงลักษิณาพร พลูลาภ
47852
เด็กหญิงจรรยรัตน์ ทัตตานนท์
47853
เด็กหญิงจิราภรณ์ เชื้อช่วยชู
47854
เด็กหญิงญาณิศา สายสุด
47855
เด็กหญิงณัฐธิดา ใบบัว
47856
เด็กหญิงณัฐธิดา พันไผ่
                                   
                       
47813
เด็กหญิงธัญมาศ พูลสวัสดิ์
47858
เด็กหญิงพรรณิพา ทมิฬทร
47859
เด็กหญิงพิมพิศา มุ่งเปลี่ยนกลาง
47860
เด็กหญิงภัทรวดี สิมมา
47861
เด็กหญิงมาลินี ฉายแสงโฉม
47862
เด็กหญิงรัชมีเดบี ซิงห์
                                   
                       
47863
เด็กหญิงวณิชยา อริยะทรัพย์
47864
เด็กหญิงวิไลวรรณ วงค์คำใหญ่
47865
เด็กหญิงศรีรัตน์ แก่นจันทร์
47866
เด็กหญิงศิริพร ชุมเสด
47867
เด็กหญิงศุภัชศร ดีนาน
47868
เด็กหญิงเหมมาภรณ์ สินโฉมงาม
                                   
                               
47869
เด็กหญิงอังศุมาลี สิงห์ศิริจันทร์
47870
เด็กหญิงเอ๊ะ อุตส่าห์พานิช