ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6
                                   
                   
        นางสุจิตรา ประชุมศรี     นางสาวกรนภา กองเป็ง        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47240
เด็กชายรชต พลราชม
47288
เด็กชายพีรยุทธ มาลัยทอง
47336
เด็กชายพิชิต บุญมาก
47786
เด็กชายกันตพงศ์ ดีจริง
47787
เด็กชายจาตุรงค์ ไชยวงษา
47788
เด็กชายฉัตรพล เพิ่มขุมรักษ์
                                   
                       
47789
เด็กชายไชยโชค จรจรูญ
47790
เด็กชายณฐภณ นัดกระโทก
47791
เด็กชายณัฐนันท์ โอฬารดิลก
47792
เด็กชายณัฐวุฒิ พันธ์งาม
47793
เด็กชายตนุสรณ์ ชุ่มสันเทียะ
47794
เด็กชายธนพล แย้มภักดิ์
                                   
                       
47795
เด็กชายธารินทร์ รอดพ้น
47796
เด็กชายบูรพา ดาวเรือง
47797
เด็กชายปัญญพนต์ แพทย์อุดม
47798
เด็กชายพชรพล บุญเอื้อ
47799
เด็กชายพีรพงศ์ พรมสินธุ์
47800
เด็กชายภาพภูมิ ยอดแก้ว
                                   
                       
47801
เด็กชายวทัญญู ฉัตรแก้ว
47802
เด็กชายวิโรจน์ วงศ์ทวีโรจน์
47803
เด็กชายวีระชัย พิพัฒน์มงคลสุข
47804
เด็กชายสรพัศ อุมาลี
47805
เด็กชายสหรัถ นิยมทอง
47806
เด็กชายอนุวัฒน์ เหมโหมด
                                   
                       
47807
เด็กชายอภิชัย รักษาทรัพย์
47808
เด็กหญิงกมลนัทธ์ พรหมณาเวช
47809
เด็กหญิงจีรนันท์ รักษาเคน
47810
เด็กหญิงจุทาทิพย์ ฉิมมา
47811
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ศักดิ์ยุพาชูสกุล
47812
เด็กหญิงชลิตา นามพรม
                                   
                       
47813
เด็กหญิงดรุณี สายสว่าง
47814
เด็กหญิงดลยา เเย้มบุญชุ่ม
47815
เด็กหญิงธัญพร วงษ์ทองคำ
47816
เด็กหญิงปนัสยา หวังใจ
47817
เด็กหญิงเปรมสินี ชมพัฒน์
47818
เด็กหญิงพรปวีณ์ นาครอบรู้
                                   
                       
47819
เด็กหญิงพิชญา พิมพ์มหาศิริ
47820
เด็กหญิงยลรดี รักน้อย
47821
เด็กหญิงยุวดี แซ่เจา
47822
เด็กหญิงลลิตา นามวรรณ
47823
เด็กหญิงวรรธพร ปิติสาร
47824
เด็กหญิงศิริโสภา กามุณี
                                   
                           
47825
เด็กหญิงสายธาร อ่อนทอง
47826
เด็กหญิงโสรยา ทองดอนน้อย
47827
เด็กหญิงอินทิรา ริดมัด
47828
เด็กหญิงเอมมิกา สิรินันทสกุล