ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
                                   
               
        นางสาวกนกลักษณ์ อรรคมุต        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47741
เด็กชายกฤติน ชาวสวน
47742
เด็กชายจารุเดช ไมตรี
47743
เด็กชายฉัฐพล พรพรหม
47744
เด็กชายชยากร บำรุงใจ
47745
เด็กชายชัยรัตน์ ภูครองพรม
47746
เด็กชายโชคอนันต์ พันธ์พยัคฆ์
                                   
                       
47747
เด็กชายณัฐดนัย ปั้นวัง
47748
เด็กชายเตชิต หิมารัตน์
47749
เด็กชายธนบดินทร์ มุสิกา
47750
เด็กชายธนวรรธน์ โก๋บางน้อย
47751
เด็กชายธนวัฒน์ ทับทอง
47752
เด็กชายธิติศักดิ์ แสนกล้า
                                   
                       
47753
เด็กชายนันทวัฒน์ พุทธรัตน์
47754
เด็กชายปวเรศ เหมหอมเงิน
47755
เด็กชายปัณณธร วิเชียรเทียบ
47756
เด็กชายพงศธร น้อยนาม
47757
เด็กชายพงศภัค เกตุดำ
47758
เด็กชายภควัต แดงสุวรรณ
                                   
                       
47759
เด็กชายยุทธภูมิ กันสี
47760
เด็กชายวัชระ อินทร์นิ่ม
47761
เด็กชายศิริชัย อังคะวงษ์
47762
เด็กชายอติคุณ ศรีสูงนาง
47763
เด็กหญิงเเววเเสง ม่วงกล่ำ
47764
เด็กหญิงกัญญา ถิระกิจ
                                   
                       
47765
เด็กหญิงกัลยาณี พวงจันทร์
47766
เด็กหญิงจุฑามาศ จั่นทอง
47767
เด็กหญิงชลธิชา ธีรนนทเศษฐ
47768
เด็กหญิงฐิตาภา คณะวาปี
47769
เด็กหญิงเนตรนภา สัมฤทธิ์ศรีงาม
47770
เด็กหญิงบุญฑิกา เกษร
                                   
                       
47771
เด็กหญิงปาริชาติ บุตรน้ำเพ็ชร์
47772
เด็กหญิงปาลิตา ทิพย์เกิด
47773
เด็กหญิงพลอย บุญราม
47774
เด็กหญิงภัทรวดี สวัสดี
47775
เด็กหญิงภาวิณี ศรีสะอาด
47776
เด็กหญิงมณีรัตน์ ป้อมพันธุ์
                                   
                       
47777
เด็กหญิงมนิศรา สุวรรณไตร
47778
เด็กหญิงมัลลิกา แก้วเกิด
47779
เด็กหญิงรัตนาพร ติ่งไสว
47780
เด็กหญิงวราภรณ์ มาตไทยธเนศ
47781
เด็กหญิงวศินี อุทธตรี
47782
เด็กหญิงวิลาสินี วงศ์เล็ก
                                   
                             
47783
เด็กหญิงศุภรดา มีกิตติชัย
47784
เด็กหญิงสรารักษ์ สังข์นาค
47785
เด็กหญิงอชิรญา ศิริโสภณา