ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
                                   
                   
        นางกาญจนา บ่อทราย     นางสาวทิพวรรณ ใจเย็น        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47697
เด็กชายกฤตวัฒน์ ด้วงใหญ่
47698
เด็กชายกาโตว์ กุศลสร้าง
47699
เด็กชายคง อรุณวิราม
47700
เด็กชายธนัช สวัสดิ์กิจ
47701
เด็กชายธีรภัทร แก้วนิวงค์
47702
เด็กชายธีรเมธ หัตถวิจิตร
                                   
                       
47703
เด็กชายธีรศักดิ์ พาหละ
47704
เด็กชายบุญสวัสดิ์ ณัฐสิน
47705
เด็กชายพีระดนย์ เขียนสวรรค์
47706
เด็กชายภัทรพล คนขยัน
47707
เด็กชายภานุศักดิ์ พิกุลทอง
47708
เด็กชายมงคล จุลวงษ์
                                   
                       
47709
เด็กชายมัณกร วีระเดชะ
47710
เด็กชายวรินธร เพื่อนรัมย์
47711
เด็กชายวันชัย บางน่าน
47712
เด็กชายวิศรุต รักษาโสม
47713
เด็กชายสมภพ บุญมะยา
47714
เด็กชายสัปประยุทธ์ อุปวรรณ์
                                   
                       
47715
เด็กชายสุรศักดิ์ ปุญญทลังค์
47716
เด็กหญิงกมลลักษณ์ ง่อนไธสง
47717
เด็กหญิงกัญญารักษณ์ กาละพันธ์
47718
เด็กหญิงกัญญารัตน์ กาลเมฆ
47719
เด็กหญิงเขมจิรา ขะสุดใจ
47720
เด็กหญิงณัฐวรรณ ลบหล้า
                                   
                       
47721
เด็กหญิงทิฆัมพร รักษากิจ
47722
เด็กหญิงธนภรณ์ ไตรธรรม
47723
เด็กหญิงธนิตา พันนาม
47724
เด็กหญิงปณิตา ศิริมาศ
47725
เด็กหญิงปวีณา สุขรมย์
47726
เด็กหญิงพัชรภา นาคฉายา
                                   
                       
47727
เด็กหญิงพิชญา ขุนเปีย
47728
เด็กหญิงมนัสพร คำแผ่น
47729
เด็กหญิงมานิดา นิรวมรัมย์
47730
เด็กหญิงรุ่งนภา นาคสีเขียว
47731
เด็กหญิงวรัญญา อุนอิ่ม
47732
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ โกศลบุญมี
                                   
                       
47733
เด็กหญิงวิภารัตน์ โกลชาติ
47734
เด็กหญิงศศิชา ตันติวณิชกร
47735
เด็กหญิงสแมนต้า มาร์เชล
47736
เด็กหญิงสาธิตา กุลกิตติโกวิท
47737
เด็กหญิงอภิญญา พินงาม
47738
เด็กหญิงอรวรรณ โคตรพรม
                                   
                               
47739
เด็กหญิงอิงลดา กระจ่างรัตน์
47740
เด็กหญิงเอื้ออารียา จำปาดง