ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
                                   
               
        นางสาววัชรีย์ บุญชู        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47652
เด็กชายกริน เล็กอนุสรณ์
47653
เด็กชายกฤษณะ ธารีนาถ
47654
เด็กชายจตุรพร วงศ์ศรีจันทร์
47655
เด็กชายณภัทร ชื่นนัดดา
47656
เด็กชายนนทวัฒน์ เพชรประดิษฐ์
47657
เด็กชายพรพัทธ์ เชิดแสงแก้ว
                                   
                       
47658
เด็กชายพัสกร พลอยเลิศ
47659
เด็กชายภคพล ธนเสน
47660
เด็กชายภัทรนันท์ คำภูเมือง
47661
เด็กชายภูริช ภักดี
47662
เด็กชายภูรินทร์ ทองใส
47663
เด็กชายยงยุทธ ชาณุภาต
                                   
                       
47664
เด็กชายยุทธชัย เกตุพงษ์
47665
เด็กชายวรวุฒิ ใช้โหมด
47666
เด็กชายวัชรพงษ์ สิทธิ
47667
เด็กชายอภิชาติ เปลี่ยนรูป
47668
เด็กหญิงจอมขวัญ ดวงขวัญ
47669
เด็กหญิงชณัฐดา โล่ห์คำ
                                   
                       
47671
เด็กหญิงชวัญชนก สุขประเสริฐ
47672
เด็กหญิงชาลิสา จันทร์สุข
47673
เด็กหญิงชุติมา เบญจมาศ
47674
เด็กหญิงณณัฐฎา จริยสกุลทอง
47675
เด็กหญิงณรัญญา รัตนมณี
47676
เด็กหญิงณัฏฐชา แก้วปู่วัด
                                   
                       
47677
เด็กหญิงตรีรัตน์ ร่มโพธิ์
47678
เด็กหญิงธิชา พืชสิงห์
47679
เด็กหญิงธิดา สบู่แก้ว
47680
เด็กหญิงนริศรา นิจิตโล
47681
เด็กหญิงนิติพร เย็นสุจิตร์
47682
เด็กหญิงบงกชกร แก้วควรชุม
                                   
                       
47683
เด็กหญิงปภาวรินท์ สุขกูล
47684
เด็กหญิงเพชรลดา แก้วบริสุทธิ์
47685
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา โททัสสะ
47686
เด็กหญิงภคพร ศรีภาพันธ์
47687
เด็กหญิงมนัสวี พิณโกศล
47688
เด็กหญิงรติรส อ่อนไผ่ดำ
                                   
                       
47689
เด็กหญิงลาวัลย์ ชูจันทร์
47690
เด็กหญิงวรรณพร พ่วงเพ็ง
47691
เด็กหญิงสุดารัตน์ ไชโย
47692
เด็กหญิงสุธาสินี อยู่เกิด
47693
เด็กหญิงโสชญา บุญทรัพย์
47694
เด็กหญิงอภิญญา เอี่ยมสอาด
                                   
                               
47695
เด็กหญิงอรณี ทีภักดี
47696
เด็กหญิงอรพิลา นิ่มนูนใจ