ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
                                   
               
        นางสาวเครือวัลย์ ประดุจชนต์        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47626
เด็กชายกฤษฎา จันทรโอภาส
47627
เด็กชายกิตติศักดิ์ อริยพัฒนหิรัญ
47628
เด็กชายจักรภพ อุทยางกูร
47629
เด็กชายชนกานต์ เสนโพธิ์กลาง
47630
เด็กชายโชคชัย พงษ์พิทักษ์วิเศษ
47631
เด็กชายญาณวิชญ์ ขุนทรมาลี
                                   
                       
47632
เด็กชายณัฐวุฒิ พิมเสน
47633
เด็กชายณัฐอุดม เจียระไนอมร
47634
เด็กชายธนภัทร ลำเภา
47637
เด็กชายภูธิป เลิซกาญจนาพร
47638
เด็กชายเมธาวิน ศิลปี
47639
เด็กชายราหุล ปานดย์
                                   
                       
47640
เด็กชายศิริพงศ์ สิงห์กุม
47641
เด็กชายศิวกร สนคะมี
47642
เด็กชายศิวกร ซื่อสัตย์
47643
เด็กชายเสกอมร แดงสวัสดิ์
47644
เด็กหญิงณัฐฐิญา ชินบรรเทา
47645
เด็กหญิงดวงรัตน์ ประณิธานธรรม
                                   
                       
47646
เด็กหญิงธัญวรรณ พลแสน
47647
เด็กหญิงนิลมณี ซิ้มอิ่ม
47648
เด็กหญิงพัทธนันท์ ฟุ้งเฟื่องวรชัย
47649
เด็กหญิงพิชญาทัศน์ อัมพรพิพัฒน์
47650
เด็กหญิงวนิดา แซ่หลี่
47651
เด็กหญิงวรรนิษา ทัดมาลา