ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/11
                                   
                   
        นางสาวลดาวัลย์ ท้องที่     นางสาวศรีสุดา ดอนม่วง        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47044
เด็กชายวรพล ผัดผ่อง
47224
เด็กชายคณิศร เพชรประกอบ
47422
เด็กชายฉัตรมงคล พุ่มพวง
47425
เด็กชายดัสกร คล้ายสิทธิ์
47430
เด็กชายนพชัย เจริญสุข
47442
เด็กชายวศิน ปัญญา
                                   
                       
47997
เด็กชายกฤติพันธ์ พันธุ์ทับเนตร
47998
เด็กชายกฤษธรากร ณศรีทะ
47999
เด็กชายกิตติธัช อวยพร
48000
เด็กชายกิตติศักดิ์ เมืองงาม
48001
เด็กชายชนะชล ไกรจำเนียร
48002
เด็กชายชนิตพล โรจน์แสงแก้ว
                                   
                       
48003
เด็กชายธนภัทร เปรมปราศัย
48004
เด็กชายธนารัฐ ประสิทธินาค
48005
เด็กชายธีร์ธวัช อุดมศิริ
48006
เด็กชายธีรภัทร ชัยรัตน์
48007
เด็กชายธีระวุฒิ พรามฉิม
48008
เด็กชายนัท ภู่คงคา
                                   
                       
48009
เด็กชายนิรศักดิ์ สมบุญจันทร์
48010
เด็กชายนิรัตน์ ยิ้มนาโพธิ์
48011
เด็กชายบันลือศักดิ์ ชื่นสมบูรณ์
48012
เด็กชายปรเมธ เส็งไธสง
48013
เด็กชายปราโมทย์ เนินภู
48014
เด็กชายพิรุฬห์รักษ์ โพธิ์คำ
                                   
                       
48015
เด็กชายภัทรพงศ์ วงษ์พิมพ์
48016
เด็กชายภูวดล บุญสมบัติ
48017
เด็กชายมนัส ลัดดากลม
48018
เด็กชายรัชชานนท์ หอมสมบัติ
48019
เด็กชายราม ซามาร์
48020
เด็กชายวัชระ ชีวะโอสถ
                                   
                       
48021
เด็กชายวายุวัฒน์ อ่อนฉาย
48022
เด็กชายศิวาพร แสงอุไร
48023
เด็กชายสรวิศ สีทรงฮาด
48024
เด็กชายสันติภาพ พลพรม
48025
เด็กชายอภิสิทธิ์ แงมชัยภูมิ
48026
เด็กชายฮอนด้า กิมเขียว
                                   
                       
47450
เด็กหญิงชนาภา คำภูษา
48027
เด็กหญิงกัลย์สุดา รอดดำ
48028
เด็กหญิงคอตูน สว่างวรรณ
48029
เด็กหญิงจิรารัตน์ ชัยรัตน์
48030
เด็กหญิงชรัญญา ทองปลิว
48031
เด็กหญิงพัชรพร นาคงาม
                                   
                           
48032
เด็กหญิงวรพรรณ พูลขวัญ
48033
เด็กหญิงวิฉัตรสนันทน์ สองเมือง
48034
เด็กหญิงสงกรานต์ โสภาพร
48035
เด็กหญิงอรัญญา เฮงเจริญ