ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
                                   
                   
        นายภาณุ นิลาสน์     นางสาววัชรียา จันทร์สังข์        
        ครูที่ปรึกษา     ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47393
เด็กชายศิรายุทธ บุญนารี
47396
เด็กชายสิทธิโชค ฉันททิวากร
47955
เด็กชายชัชวาล โนแก้ว
47956
เด็กชายซอส ปิ่นแก้ว
47957
เด็กชายฐณะกวินทร์ ลวีระพรรค
47958
เด็กชายณัชพล แซ่ลิ้ม
                                   
                       
47959
เด็กชายธนกฤต เขมาภิรักษ์
47960
เด็กชายธนศักดิ์ พนาพุฒิ
47961
เด็กชายนวพล สายบัว
47962
เด็กชายน้องแพน วงศ์ลักชยานันท์
47963
เด็กชายนันทภัทร สังขมัน
47964
เด็กชายนิวัฒน์ รัศมิทรัพย์
                                   
                       
47965
เด็กชายปรเมศร์ อาอี๋
47966
เด็กชายปรัชญา กุลพิศาล
47967
เด็กชายปัณณทัต บัวโรย
47968
เด็กชายปาราเมศ เรืองประทีป
47969
เด็กชายปิยะพงศ์ ฉวีนาค
47970
เด็กชายปุญญพัฒน์ แซ่หลี
                                   
                       
47971
เด็กชายพลธัษณ์ โรหิตาจล
47972
เด็กชายพันทวี มาลากร
47973
เด็กชายภราดร เวงวิถา
47974
เด็กชายภูมิเพชร โคตะนันท์
47975
เด็กชายรัฐศาสตร์ บุญทิพย์ภานนท์
47976
เด็กชายวีรภัทร นรดี
                                   
                       
47977
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เนื้อแน่น
47978
เด็กชายสหรัฐ เอี่ยมแฟง
47979
เด็กชายสายฟ้า พิกุลทอง
47408
เด็กหญิงภณิดา มาสุข
47413
เด็กหญิงศรุตา ก่อกิจ
47980
เด็กหญิงกัญญารัตน์ นันทศรี
                                   
                       
47981
เด็กหญิงกุลจิรา แวทไธสง
47982
เด็กหญิงชลธิชา แสงชัย
47983
เด็กหญิงณิชาภัทร กลิ่นบุบผา
47984
เด็กหญิงธันวารัตน์ สาเม่น
47985
เด็กหญิงธิดารัตน์ บุญชัย
47986
เด็กหญิงนัดดา จงรักษ์
                                   
                       
47987
เด็กหญิงนุตรา ธุระพันธ์
47988
เด็กหญิงพรพิมล ประจวบสุข
47989
เด็กหญิงภาณุมาศ เทพอำ
47990
เด็กหญิงภารตี สรรเสริญอารี
47991
เด็กหญิงลลิตา วัฒพงษ์
47992
เด็กหญิงวรรณิดา เปียนขุนทค
                                   
                           
47993
เด็กหญิงศศิกร อู่สมบูรณ์กิจ
47994
เด็กหญิงสุชานันท์ โม่งปราณีต
47995
เด็กหญิงสุวัจนี วิสุตรโกษา
47996
เด็กหญิงอิงดาว กาละจิตร