ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
อัตลักษณ์ : “ลูกชิโนรสเราเป็นคนดี” เอกลักษณ์ : “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”
 
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
                                   
               
        นางสาวพรภัส ผลาทิพย์        
        ครูที่ปรึกษา        
                                   
     
   
47609
เด็กชายกชชัยกรณ์ ถิราเสือสุวรรณ
47610
เด็กชายธนพนธ์ อังก์สุวรรณศร
47611
เด็กชายบัณฑิต ธงธไนศวรรย์
47612
เด็กชายปรมินทร์ ศรีโพนทอง
47613
เด็กชายวีรวิชญ์ ธิติธันยธรณ์
47614
เด็กชายศรัณยพงษ์ เพชร์ทอง
                                   
                       
47615
เด็กชายสุกฤษฏ์ บรรพวาณิชย์
47616
เด็กชายสุรัชฐพล กาบแก้ว
47617
เด็กชายอัคเดช ทรงเล็กสิงห์
47618
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ลาพัง
47619
เด็กหญิงณิชาดา ธนเขมภัทร
47620
เด็กหญิงพรรณปพร โคปาโล
                                   
                         
47621
เด็กหญิงพิชามณชุ์ มหาเวศย์สกุล
47622
เด็กหญิงพีรดา ประกอบนิล
47623
เด็กหญิงลักษิกา สมรรถจิตต์
47624
เด็กหญิงศุภกานต์ รังคพุทธมานะ
47625
เด็กหญิงอนงค์กาญจน์ ทองกระจ่าง