อัตลักษณ์ : ลูกชิโนรส เราเป็นคนดี / เอกลักษณ์ “สถาบันแห่งปราชญ์ แหล่งประสาทความรู้ เชิดชูคุณธรรม”  
    หน่วยงานราชการ        
   
 
กลุ่มงานภายใน
 
FANPAGE
 
แบบฟอร์มหนังสือภายใน
 
WEBSITE ข่าวสาร
 

 

   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน
รูปพญานาคห้าเศียรขนดหางภายในอาร์ม

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพตามาตรฐานสากล


พันธกิจ (Missions)


     1.พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลิกภาพสง่างาม
     2.สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเอง เต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนการสอน
     3.พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความแตกต่างของผู้เรียน และมุ่งส่งเสริมผู้เรียนที่มีศักยภาพสูงให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     4.บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพโดยผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาศักยภาพให้สามารถพัฒนาระบบบริหารการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดเครือข่ายการร่วมพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคระดับประเทศและต่างประเทศ

แผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ 2556 – 2559

     1.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
     2.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา และวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่มาตรฐานสากล
     3.พัฒนากระบวนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน      4.ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล      5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ใช้ระบบคุณภาพที่มุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

     1.ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่สถานที่ศึกษาผู้ปกครอง และชุมชนกำหนด
     2.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา/รุ่น/ปีการศึกษา
     3.นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ที่มีผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O – Net) มีค่าเฉลี่ยของระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้น
     4.ร้อยละของนักเรียนที่มีค่าเฉลี่ยของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษามีระดับ 3ขึ้นไป
     5.ร้อยละของนักเรียนค้นพบความสามารถพิเศษ

เป้าหมายความสำเร็จสิ้นปี 2556

     1.ครู ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 90
     2.นักเรียนจบการศึกษา/รุ่น/ปีการศึกษาร้อยละ100
     3.นักเรียนชั้น ม.3, ม.6 ที่มีผลการสอบวัดคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O – Net) มีค่าเฉลี่ยของระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
     4.นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษามีระดับ 3.00 ขึ้นไป ร้อยละ 30
     5.นักเรียนค้นพบความสามารถเป็นพิเศษร้อยละ 50

นโยบายโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย

     1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนองตอบ ศักยภาพของผู้เรียนและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     2.ส่งเสริมให้ครูและบุคคลกรได้พัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและวิชาชีพเพื่อพัฒนากระบวนการ เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพโดยการใช้ หรือผลิตสื่อนวัตกรรมรวมทั้งการวิจัยในชั้นเรียน
     3.จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโดยการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรและ การมีส่วนร่วมของทุกองค์กร
     4.บริหารจัดการให้ครูและบุคลากรปฏิบัติงานเต็มศักยภาพในด้านการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียน
     5.จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย สะอาด ร่มรื่น เอื้อต่อการเรียนรู้


 
 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ
 
     
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
     
   
             
         
         
    Design By : Jittichai Parkwan   เลขที่ 45 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02-8661882