วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยเป็นโรงเรียนคุณภาพชั้นนำ พัฒนานักคิดนวัตกรรม ก้าวล้ำทางเทคโนโลยี มีคุณธรรม นำความรู้ ก้าวสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (Mission)

1) พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล
2) พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทยและสากล
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้มีความหลากหลายตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสังคมปัจจุบัน
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้
6) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
7) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
     

กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (Strategies)

     

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)

1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบระดับประเทศ (O–NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ
3) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน มีทักษะการคิด และทักษะการใช้เทคโนโลยี
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
5) สถานศึกษาใช้หลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
7) ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ ดนตรีและกีฬา
8) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสาน ทำนุบำรุง ศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
9) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้
10) ผู้เรียนมีจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
12) สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
13) สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา
14) สถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม
15) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
16) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร