ปฏิทินรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท วันที่รับสมัคร วันสอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว มอบตัว
1. ห้องเรียนพิเศษ IEP , GIFTED 23-27 ก.พ. 2562 9 มี.ค. 2562 13 มี.ค. 2562 16 มี.ค. 2562
2. ความสามารถพิเศษ 22-23 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 8 เม.ย. 2562
3. ห้องเรียนทั่วไป (สอบคัดเลือก + O-NET) 22-27 มี.ค. 2562 30 มี.ค. 2562 3 เม.ย. 2562 8 เม.ย. 2562


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท วันที่รับสมัคร วันสอบคัดเลือก ประกาศผล / รายงานตัว มอบตัว
1. นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม - - 21 ก.พ. 2562 9 ก.พ. 2562
2. ห้องเรียนพิเศษ IEP , GIFTED 23-27 ก.พ. 2562 10 มี.ค. 2562 14 มี.ค. 2562 17 มี.ค. 2562
3. ความสามารถพิเศษ 22-23 มี.ค. 2562 25 มี.ค. 2562 27 มี.ค. 2562 9 เม.ย. 2562
4. ห้องเรียนทั่วไป (สอบคัดเลือก + O-NET) 22-27 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 6 เม.ย. 2562 9 เม.ย. 2562

*รับสมัครนักเรียนทั่วไป 22-27 มีนาคม 2562 ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562 (วันเลือกตั้ง)


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 10 ห้อง ห้องเรียนละ 40 คน รวม 400 คน
IEP
GIFTED
พื้นที่บริการ 60 %
ทั่วไป 40 %
ความสามารถพิเศษ 20 คน
36 คน
36 คน
240 คน
160 คน
1. ฟุตซอล
5 คน
2. ดนตรีไทย - ขับร้อง
4 คน
3. นาฏศิลป์
3 คน
4. โยธวาทิต - ดนตรีสากล
5 คน
5. วาดภาพ
3 คน


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องเรียนพิเศษ
ม.3 โรงเรียนเดิม
ห้องเรียนทั่วไป จำนวน 10 ห้อง ห้องเรียนละ 40 คน รวม 400 คน
IEP
GIFTED
โครงสร้างการเรียน 178 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
36 คน
36 คน
222 คน
1. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 66 คน
2. คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ 12 คน
3. ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน 27 คน
4. ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น 23 คน
5. ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส 20 คน
6. ภาษาไทย - สังคมศึกษา 16 คน
7. การงานฯ - เทคโนโลยี 8 คน
8. ศิลปะ - เทคโนโลยี 6 คน
1. กีฬาประเภทเดี่ยวทุกประเภท
5 คน
2. ดนตรีไทย - ขับร้อง
4 คน
3. นาฏศิลป์
3 คน
4. โยธวาทิต - ดนตรีสากล
4 คน
5. วาดภาพ
2 คน
6. แกะสลัก/งานใบตอง
1 คน

เกณฑ์การทดสอบความสามารถพิเศษ
ด้านศิลปะ-ดนตรี-นาฏศิลป์
ด้านกีฬา


ใบสมัครเรียน/คุณสมบัติ/หลักฐานการสมัครเรียน
ใบสมัครชั้น ม.1
ใบสมัครชั้น ม.4