30/03/2561 พิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
    28/03/2561 ซ้อมพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
    25-28/03/2561 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
    17-18/03/2561 สอบ 9 วิชาสามัญ
    15-28/03/2561 รับสมัครนักเรียนความสามารถพิเศษ GIFTED รอบที่ 2
    11/03/2561 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP
    5-9/03/2561 สอบซ่อมครั้งที่ 1
    3-4/03/2561 สอบ O-NET ระดับชั้น ม.6
    2/03/2561 ประกาศรายชื่อนักเรียนติด 0, ร, มส.
    24-28/02/2561 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP