29/10/2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561
    03-10/09/2561 สอบซ่อม 0 ร มส. ครั้งที่ 1
    28-02/10/2561 คณะครูศึกษาดูงาน
    27/09/2561 งานเกษียณสมัย หทัยเกษม (อำลาครูเกษียณ)
    27/09/2561 นักเรียนรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2561