19-23/02/2561 สอบปลายภาคเรียน
    09/02/2561 ทอดผ้าป่าการศึกษา
    06/02/2561 กิจกรรม Open House
    28-29/12/2560 กีฬาสี
    18-22/12/2560 สอบกลางภาคเรียน
    16/12/2560 คืนสู่เหย้าลูกฟ้าขาว
    11/12/2560 งานวันสถาปนาโรงเรียน
    24/11/2560 วันธีรราชเจ้า
    20-22/11/2560 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น