15,18,20-22/02/2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
    08-12/02/2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
    29/01/2562 อบรมนักเรียนจากกรมควบคุมประพฤติ
    26/01/2562 หน่วยเลือกตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
    26/01/2562 สนามสอบ มสธ
    26/01/2562 สนามสอบ สอวน โลกดาราศาสตร์
    21-23/01/2562 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    19/01/2562 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
    18/01/2561 กิจกรรมเปิดบ้านชิโนรส "ชิโนรสเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์"
    15/01/2561 กิจกรรมวันครู
    13-15/01/2561 ค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม