5/11/2560 ปรุชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.6 เวลา 13.00 น. - 14.30 น.
    5/11/2560 ปรุชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
ระดับชั้น ม.1,ม.4,ม.5 เวลา 08.30 น. - 10.00 น.
    3-5/9/2560 สอบซ่อมครั้งที่ 1
    27-29/9/2560 คณะครูศึกษาดูงานที่ จ.กาญจนบุรี
    25/9/2560 งานเกษียณอายุราชการ(ช่วงเย็น)
    25/9/2560 ครูผู้สอนส่งรายชื่อนักเรียนติด 0, ร, ม.ส.