17-18/03/2561 สอบ 9 วิชาสามัญ
    3-4/03/2561 สอบ O-NET ระดับชั้น ม.6
    24-27/02/2561 สอบ GAT/PAT ระดับชั้น ม.6
    19-23/02/2561 สอบปลายภาคเรียน
    09/02/2561 ทอดผ้าป่าการศึกษา
    06/02/2561 กิจกรรม Open House
    3-4/02/2561 สอบ O-NET ระดับชั้น ม.3