ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ชื่อเดิม โรงเรียนวัดชิโนรส ตั้งอยู่ในวัดชิโนรสารามวรวิหาร ซึ่ง(สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสทรงสร้างชึ้นในราวปี พ.ศ. ๒๔๓๘ ขณะนั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส สิ้นพระชนม์แล้ว พระองค์ประสูติเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๓๓๓ สิ้นพระชนม์ พ.ศ. ๒๓๙๖ )
     
  พ.ศ. ๒๔๔๔ เริ่มจัดการระบบการศึกษาแบบสามัญอย่างเป็นทางการ โดยกระทรวงธรรมการได้แต่งตั้งให้ราชบุรุษฉายวงศ์ทวีป ซึ่งลาสิกขาออกจากพระภิกษุมาเป็นครูใหญ่คนแรก มีนักเรียน ๑๐๑ คน ครู 3 คน
  พ.ศ. ๒๔๕๐ คุณนายแม้น อัคนิบุตร ได้สร้างอาคารขึ้นในบริเวณริมคลองมอญ ให้เป็นที่สอนพระปริยัติธรรมของวัดชิโนรสารามและต่อมาได้มอบให้กระทรวงธรรมการ
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนจนได้รับการยกระดับจากการสอนมูลศึกษาประโยคหนึ่ง ประโยคสอง เป็นระดับ ชั้นประถมศึกษา
  พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่ขึ้นในบริเวณที่ดินราชพัสดุติดกับวัดชิโนรสาราม โรงเรียนจึง มีอาคารใหม่ขึ้นในบริเวณที่ดินราชพัสดุติดกับวัดชิโนรสารามโรงเรียนจึงมีอาคารเรียนแบ่งเป็นบริเวณ
  พ.ศ. ๒๔๘๘ ได้เปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
  พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้แยกออกเป็น ๒ โรงเรียน นักเรียนหญิงเรียนที่บริเวณริมคลองมอญ ชื่อว่าโรงเรียนสตรีชิโนรส นักเรียนชายเรียนที่บริเวณที่ราชพัสดุชื่อว่า โรงเรียนวัดชิโนรส
  พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้งบประมาณสร้างอาคาร ๑ ขึ้น (ปัจจุบันเป็นอาคาร ๕ ชื่ออาคารสุวัณณรังสี) เป็นเงิน ๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท และได้รวมโรงเรียนสตรีและโรงเรียนชายเป็นโรงเรียนเดียวกันชื่อว่าโรงเรียนวัดชิโนรส เปิดรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์และสายศิลป์
  พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้เปิดรับนักเรียนตาบอดเข้าเรียนร่วมกับนักเรียนปกติและได้ดำเนินการสอนต่อมาจนถึงปัจจุบัน
  พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคาร ๒ (ปัจจุบันชื่ออาคาร ศรีสุคตขัตติยวงศ์) ขนาด ๔ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน เป็นเงิน ๓๗๓,๐๐๐๐ บาท
  พ.ศ. ๒๕๒๑ รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ขลิบทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้ร่วมกับศิษย์เก่าหาทุนก่อสร้างพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเททองหล่อพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๑ และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระอนุสาวรีย์เมื่อ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๑ ได้สร้างรั้วถาวรขึ้นรอบบริเวณโรงเรียนแทนรั้วสังกะสีพร้อมกับสร้างเสาธงขึ้นและได้เปลี่ยนชุดนักเรียนชาย จากกางเกงสีกากีเป็นสีดำ และเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๑ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้งบประมาณการก่อสร้างอาคาร ๔ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน ปัจจุบันชื่ออาคารอริยสมศีลาจารย์ แทนอาคารไม้เดิม
  พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๔ ชั้น ชื่ออาคาร ๓ แทนอาคารไม้เดิม
  พ.ศ. ๒๕๒๘ รับนักเรียน AFS เข้าเรียน
  พ.ศ. ๒๕๒๙ ปรับปรุงอาคาร ๖ ชั้นล่างเป็นห้องโสตฯและเป็นศูนย์บริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งวงโยธวาทิตเข้าแข่งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศบรรเลง เพลงไทยยอดเยี่ยมถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และชนะติดต่อกัน ๕ ปี
  พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC: English Resource and Instruction Centre)
  พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยมีอายุครบ ๗๐ ปี เป็นสมัยที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนมัธยมดีเด่นขนาดใหญ่พิเศษ
  พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์แทนโรงยิมเนเซี่ยม ซึ่งรื้อไป
  พ.ศ. ๒๕๓๘ โรงเรียนได้ยกอาคารบริเวณริมน้ำคลองมอญคืนให้กับวัดชิโนรสาราม
  พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก่อสร้างอาคารศาลาวาสุกรี เป็นสำนักงานฝ่ายปกครองและเป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส
  พ.ศ. ๒๕๔๔ โรงเรียนได้ปรับอาคารอเนกประสงค์เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์
  พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดโครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
  พ.ศ. ๒๕๕๑ เปิดห้องเรียนพิเศษ ๒ ห้องเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ Intensive English Program เปิดโครงสร้างอังกฤษ-คณิต และ โครงการพัฒนาศักยภาพวิทย์-คณิต
  พ.ศ. ๒๕๕๒ ปรับปรุงห้องเรียน Hi-Technology จำนวน ๔ ห้อง เพิ่มห้อง Hi-Technology อีก ๖ ห้อง สร้างลานเอนกประสงค์หน้าอาคาร ๔
  พ.ศ. ๒๕๕๓ พัฒนาห้องเรียนฟิสิกส์-เคมี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ๕ เปลี่ยนเวทีกลางแจ้งเป็นศาลาเรือนไทย สร้างเรือนพักผู้ปกครองข้างสำนักงานกล่มบริหารงานบุคคล สร้างอาคาร ICT
  พ.ศ. ๒๕๕๘ นายวิเชียร ชุติมาสกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุงโรงอาหาร
  พ.ศ. ๒๕๖๑ เปิดแผนการเรียนไทย-สังคม
  พ.ศ. ๒๕๖๑ นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ GIFTED
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงห้อง คหกรรม
  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงห้อง ICT
  พ.ศ. ๒๕๖๓ เปิดแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(เตรียมวิศวะ/สถาปัตย์) ,วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ,คหกรรม-ธุรกิจ
     
สภาพปัจจุบัน โรงเรียนมีพื้นที่ประมาณ ๑๓ ไร่ อาคารเรียน ๕ หลัง อาคารประกอบ ๔ หลัง จำนวนห้องเรียน ๖๙ ห้อง
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ๑๒-๑๒-๑๑ รวม ๓๕ ห้อง
    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๒-๑๒-๑๐ รวม ๓๔ ห้อง