กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันกองทัพเรือ
16 พฤศจิกายน 2560
     
  การมอบรางวัลการประกวด "วาดภาพวันแม่ " "ภาพถ่ายโรงเรียน และออกแบบเสื้อกีฬาสี" ประจำปีการศึกษา 2560 
13 พฤศจิกายน 2560
     
  โครงการค่ายภาษาอังกฤษบูรณาการการเรียนรู้
ศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9-11 พฤศจิกายน 2560
     
  การสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560
9-11 พฤศจิกายน 2560
     
  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (ภาษาฝรั่งเศส)
10 พฤศจิกายน 2560
     
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม
8 พฤศจิกายน 2560
     
  การลงทะเบียนชุมนุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
7 พฤศจิกายน 2560
     
  การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
6 พฤศจิกายน 2560
     
  วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2560
3 พฤศจิกายน 2560