ตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
17 พฤษภาคม 2562
     
  ค่ายสานสัมพันธ์อันดีเป็นลูกวาสุกรีอย่างภาคภูมิ
17-18 พฤษภาคม 2562
     
  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/10 เข้าวัดปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดชิโนรสารามวรวิหาร
17 พฤษภาคม 2562
     
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
15 พฤษภาคม 2562
     
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
14 พฤษภาคม 2562
     
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งาน Google Classroom เพื่อพัฒนาการสอน
10 พฤษภาคม 2562
     
  การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
23 เมษายน 2562
     
  การเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นม. 1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
22 เมษายน 2562
     
  การมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
9 เมษายน 2562
     
  การมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
8 เมษายน 2562
     
  การประกาศผลและรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ุ6 เมษายน 2562
     
  การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษครูดิษพงศ์  วงศ์อร่าม
5 เมษายน 2562
     
  การรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
3 เมษายน 2562
     
  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2562 - 2564) ครั้งที่ 1 และหลอมปฎิทินการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562
3 เมษายน 2562
     
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ และกิจกรรมของปีการศึกษา 2561 และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา"
2 เมษายน 2562