ค่ายฝึกอบรมการสร้างผู้นำ
20 กันยายน 2561
     
  โครงการบางกอกน้อยโมเดล
11 กันยายน 2561
     
  การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสแบบบูรณาการ
5 กันยายน 2561
     
  โครงการจุดประกายความคิดพิชิตความสำเร็จ สู่มหาวิทยาลัยในฝัน ผ่านกิจกรรม Roadshow อาจารย์ปิง ดาวองก์
4 กันยายน 2561
     
  กิจกรรม "กษณเวียน เกษียณกาล"
3 กันยายน 2561
     
  ค่ายพัฒนากระบวนการคิดแบบคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ (IEP)
1 กันยายน 2561
     
  กิจกรรม "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ (บางกอกน้อย ประจำปี 2561)"
1 กันยายน 2561