27 / 01 / 63 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  27 / 01 / 63 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  27 / 01 / 63 แบบฟอร์มการทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน
  24 / 01 / 63 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  16 / 12 / 62 ใบแจ้งขอใช้สถานที่ อุปกรณ์ คุรุภัณฑ์
  08 / 12 / 62 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล
  03 / 12 / 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล
  22 / 11 / 62 รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล
  18 / 11 / 62 บันทึกข้อความส่งแผนการสอน
  08 / 10 / 62 รับสมัครแม่บ้าน นักการภารโรง/คนสวน
  07 / 10 / 62 แบบรายงานผลการควบคุมภายใน 2562
  04 / 10 / 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)
  19 / 09 / 62 ประกาศรับครูอัตราจ้างเอกคหกรรมและเอกอุตสาหกรรมศิลป์
  19 / 09 / 62 ประกาศรับสมัครแม่บ้านและภารโรง
  04 / 09 / 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด แก้ไข
  27 / 08 / 62 ตารางสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  27 / 08 / 62 ตารางสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  27 / 08 / 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด
  02 / 08 / 62 แบบรายงานการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน เรื่องการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  30 / 07 / 62 เเบบเสนอรายงานการเยี่ยมบ้าน ฉบับใช้
  30 / 07 / 62 ปกระบบดูแล-2562
  08 / 07 / 62 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  08 / 07 / 62 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  03 / 07 / 62 แบบฟอร์มกิจกรรม PLC
  15 / 06 / 62 ตัวอย่างใบงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562 ของนักเรียน
  15 / 06 / 62 ใบงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562 ของนักเรียน
  14 / 06 / 62 เอกสารเล่มชุมนุม
  11 / 06 / 62 ไฟล์งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
  10 / 06/ 62 บันทึกข้อความ-ขออนุญาตจัดกิจกรรมอบรม-ค่าย-เบิกค่าอาหาร-ตัวอย่าง
  06 / 06 / 62 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  06 / 06 / 62 บันทึกข้อความ-งานแผนงาน-ผง.-02
  06 / 06 / 62 บันทึกข้อความ-งานแผนงาน-ผง.-01
  31 / 05 / 62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
  17 / 05 / 62 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  16 / 05 / 62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  01 / 05 / 62 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
  06 / 04 / 62 หลักฐานสำคัญในการมอบตัวนักเรียนจัดสรรที่เรียน ม.1 และ ม.4
  06 / 04 / 62 ใบมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.4
  06 / 04 / 62 ใบมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.1
  06 / 04 / 62 ประกาศเรื่องการจัดสรรที่เรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  05 / 04 / 62 หลักฐานในการมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  05 / 04 / 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.1
  05 / 04 / 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
  04 / 04 / 62 กำหนดการรายตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่สอบผ่านการคัดเลือก
  04 / 04 / 62 แบบยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.4
  04 / 04 / 62 กำหนดการรายตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่สอบผ่านการคัดเลือก
  04 / 04 / 62 แบบยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.4
  02 / 04 / 62 แบบยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.1
  02 / 04 / 62 ประกาศนักรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภท เขตพื้นที่ทั่วไป
  02 / 04 / 62 ประกาศนักรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภท เขตพื้นที่บริการ
  01 / 04 / 62 รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  26 / 03 / 62 กำหนดการรายตัวนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
  26 / 03 / 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
  19 / 03 / 62 แบบฟอร์มปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ
  11 / 02 / 62 ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  11 / 02 / 62 ตารางสอบปลายภาค ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  11 / 02 / 62 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  30 / 01 / 62 แจ้งการหยุดเรียนเหตุพิเศษเนื่องจากปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละออง
  28 / 01 / 62 รายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
  23 / 01 / 62 รายชื่อการสอบคัดเลือกผู้แทนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 13
  25 / 12 / 61 แบบบันทึกขออนุญาตดำเนินโครงการ
  13 / 12 / 61 เอกสารชุมนุม(ฉบับปรับปรุง)
  29 / 11 / 61 มาตรการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  06 / 09 / 61 เอกสารชุมนุม
  28 / 08 / 61 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  28 / 08 / 61 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  11 / 07 / 61 แบบฟอร์มกิจกรรมห้องเรียนสีขาว
  25 / 06 / 61 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 มัธยมศึกษาตอนต้น
  25 / 06 / 61 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 มัธยมศึกษาตอนปลาย
  22 / 06 / 61 แบบฟอร์มกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ปีการศึกษา 2561
  17 / 05 / 61 รายชื่อกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา 2561
  15 / 03 / 61 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพิเศษ GIFTED
  07 / 03 / 61 แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้
  28 / 02 / 61 แบบฟอร์มประเมินตนเอง SAR (ฉบับปรับปรุง)
  22 / 02 / 61 กำหนดการพิธีรับประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6
  21 / 02 / 61 แบบฟอร์มประเมินตนเอง SAR
  20 / 02 / 61 แบบฟอร์มรายงานการประชุม
  14 / 02 / 61 ตารางสอบมาตรฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
  05 / 02 / 61 รายงานผลกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
  31 / 01 / 61 ตารางสอบปลายภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  31 / 01 / 61 ตารางสอบปลายภาคเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  30 / 01 / 61 รูปแบบการทำโครงงาน
  25 / 01 / 61 ทำเนียบกองทุนในมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  20 / 01 / 61 แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “ฟุตซอลเปิดบ้าน 2018”
  20 / 01 / 61 แบบตอบรับร่วมกิจกรรม "ชิโนรสสานปณิธานสร้างคนดี" OPEN HOUSE
  12 / 01 / 61 แบบฟอร์มโครงงาน
  04 / 01 / 61 ผู้ปกครองพบครูของลูก
  19 / 12 / 60 แบบฟอร์มข้อสอบ
  19 / 12 / 60 ทำเนียบกองทุนในมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  13 / 12 / 60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้างอื่น
  08 / 12 / 60 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอื่่น
  04 / 12 / 60 ตารางสอบมัธยมปลาย
  04 / 12 / 60 ตารางสอบมัธยมต้น
  15 / 11 / 60 ประกาศจ้างปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร
  07 / 11 / 60 ผลการประกวดกระทง
  03 / 10 / 60 รายละเอียดกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2
  25 / 09 / 60 แบบแจ้งผลการเรียน 0 ร มส
  13 / 09 / 60 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  23 / 08 / 60 แนวทางการเบิกจ่าย Training OBEC (คูปอง 10,000)
  01 / 08 / 60 แบบสรุปประชุมผู้ปกครอง
  03 / 07 / 60 แบบฟอร์มโครงการ
  16 / 06 / 60 แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  14 / 06 / 60 แบบกรอกข้อมูล SDQ 2560
  30 / 04 / 60 รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.2
ปีการศึกษา 2560(จัดห้องใหม่)
  16 / 02 / 60 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการประเมินตนเองของครู