27 / 07 / 64 คู่มือการเข้าใช้งานระบบพิมพ์ใบชำระเงินบำรุงการศึกษา
  21 / 07 / 64 ประกาศหยุดการเรียนการสอนภายใน (กรณีพิเศษ) 26-30 กรกฎาคา 2564
  15 / 07 / 64 ปฏิทินตารางการแข่งขันกิจกรรมการสืบสานภาษาไทยภาษาชาติ (รูปแบบออนไลน์)
  11 / 07 / 64 ประกาศ แนวทางการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  05 / 07 / 64 คู่มือการใช้แอพ DSCHOOL
  22 / 06 / 64 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2564
  31 / 05 / 64 รหัสห้องเรียนออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2564
  31 / 05 / 64 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  31 / 05 / 64 รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
  28 / 05 / 64 เอกสาร หลักฐานการมอบตัว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  28 / 05 / 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
  28 / 05 / 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบ 2)
  28 / 05 / 64 แบบยื่นความจำนงการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  22 / 05 / 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  20 / 05 / 64 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  19 / 05 / 64 ประกาศเรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประเภทความสามารถพิเศษ
  19 / 05 / 64 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
และกำหนดการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
  17 / 05 / 64 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  17 / 05 / 64 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  05 / 04 / 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  30 / 04 / 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  30 / 04 / 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
  30 / 04 / 64 ประกาศผลการคัดเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
  30 / 04 / 64 ประกาศโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เรื่องเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  30 / 04 / 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  22 / 04 / 64 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย,ภาษาญี่ปุ่น
  19 / 04 / 64 แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียนและครูในการเรียนซ่อมเสริมครั้งที่ 2
  09 / 04/ 64 ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1/2564
  09 / 04/ 64 ประกาศเรื่องการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.4/2564
  07 / 04 / 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  07 / 04 / 64 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  05 / 04 / 64 รับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
  29 / 03 / 64 แจ้งกำหนดการนักเรียนทุกระดับชั้น ฉบับแก้ไขล่าสุด
  25 / 03 / 64 รายงานสรุปกิจกรรมชุมชนชิโนรสแห่งการอ่าน
  20 / 03 / 64 ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  17 / 03 / 64 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองของครูผู้สอน ฉบับปรับปรุงล่าสุด
  17 / 03 / 64 ประกาศฉบับที่ 6 แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
  04 / 03 / 64 แบบรายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  02 / 03 / 64 รายชื่อสอบธรรมศึกษา นักธรรมตรี
  02 / 03 / 64 รายชื่อสอบธรรมศึกษา นักธรรมโท
  02 / 03 / 64 รายชื่อสอบธรรมศึกษา นักธรรมเอก
  09 / 02 / 64 การปริ้นรายงานเยี่ยมบ้าน
  09 / 02 / 64 การพิมพ์รายงานSDQ
  03 / 02 / 64 การเปิดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  29 / 01 / 64 แจ้งการเข้าเรียนในสถานศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  15 / 01 / 64 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
  02 / 01 / 64 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนเหตุพิเศษ
  30 / 12 / 63 ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3
  25 / 12 / 63 หนังสือขออนุญาตออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร
  25 / 12 / 63 ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2
  21 / 12 / 63 หนังสือแจ้งผู้ปกครองเรื่องปิดสถานศึกษาช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019
  21 / 12 / 63 ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ฉบับที่ 1
  20 / 12 / 63 ประกาศ เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดสมุทรสาคร
  17 / 12 / 63 บัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบความรู้ ธรรมศึกษาชั้น ตรี,โท,เอก (มัธยมศึกษา)
  04 / 12 / 63 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกพลศึกษา)
  30 / 11 / 63 ประกาศ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ามาในโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  30 / 11 / 63 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
  29 / 11 / 63 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา
  18 / 11 / 63 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกพลศึกษา
  05 / 11 / 63 แจ้งกำหนดการนักเรียนทุกระดับชั้น
  05 / 11 / 63 มาตรการและแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
  22 / 10 / 63 รับสมัครพนักงานขับรถ(รถตู้),นักพัฒนาอาคารสถานที่
  20 / 10 / 63 แบบฟอร์มกิจกรรมชุมนุม 1/2563
  17 / 09 / 63 รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาไทย
  11 / 09 / 63 แบบติดตามปค.5และปค.5
  11 / 09 / 63 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองCSA
  13 / 08 / 63 ประกาศให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้าเรียนเต็มรูปแบบ
  31 / 07 / 63 ไฟล์งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
  23 / 07 / 63 บันทึกข้อความขอใช้แผนการสอน
  17 / 07 / 63 ตารางเรียนทุกห้องเรียนฉบับแก้ไข
  17 / 07 / 63 ระเบียบทรงผมของนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  10 / 07 / 63 ตารางการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
  09 / 07 / 63 ตารางเรียนทุกห้องเรียน
  18 / 06 63 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกตามห้องเรียน) ปีการศึกษา 2563
  18 / 06 / 63 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แยกตามห้องเรียน) ปีการศึกษา 2563
  10 / 06 / 63 เอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  09 / 06 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1
  09 / 06 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4
  05 / 06 / 63 รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
  05 / 06 / 63 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  04 / 06 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
  26 / 05 / 63 แนวปฏิบัติการรับหนังสือเรียน
  22 / 05 / 63 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  22 / 05 / 63 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  18 / 05 / 63 แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
  05 / 05 / 63 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  05 / 05 / 63 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  05 / 05 / 63 ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
  26 / 04 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (สมัครผ่านระบบออนไลน์)
  26 / 04 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สมัครผ่านระบบออนไลน์)
  31 / 03 / 63 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ,เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล,เจ้าหน้าที่งานวัดผล,นักพัฒนาอาคารสถานที่,พนักงานทำความสะอาด
  26 / 03 / 63 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
  21 / 03 / 63 แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ประจำปีการศีกษา 2563
  21 / 03 / 63 แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ประจำปีการศีกษา 2563
  20 / 03 / 63 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562
  19 / 03 / 63 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562
  19 / 03/ 63 ประกาศยกเลิกพิธีมอบประกาศนียบัตรและผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
  18 / 03 / 63 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19)
  11 / 03 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ESMP)
  10 / 03 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ IEP
  07 / 02 / 63 รายงานกิจกรรมชุมนุม
  02 / 02 / 63 ใบปะหน้าข้อสอบ
  27 / 01 / 63 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  27 / 01 / 63 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  27 / 01 / 63 แบบฟอร์มการทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน
  24 / 01 / 63 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  16 / 12 / 62 ใบแจ้งขอใช้สถานที่ อุปกรณ์ คุรุภัณฑ์
  08 / 12 / 62 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล
  03 / 12 / 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล
  22 / 11 / 62 รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล
  18 / 11 / 62 บันทึกข้อความส่งแผนการสอน
  08 / 10 / 62 รับสมัครแม่บ้าน นักการภารโรง/คนสวน
  07 / 10 / 62 แบบรายงานผลการควบคุมภายใน 2562
  04 / 10 / 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)
  19 / 09 / 62 ประกาศรับครูอัตราจ้างเอกคหกรรมและเอกอุตสาหกรรมศิลป์
  19 / 09 / 62 ประกาศรับสมัครแม่บ้านและภารโรง
  04 / 09 / 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด แก้ไข
  27 / 08 / 62 ตารางสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  27 / 08 / 62 ตารางสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  27 / 08 / 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด
  02 / 08 / 62 แบบรายงานการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน เรื่องการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  30 / 07 / 62 เเบบเสนอรายงานการเยี่ยมบ้าน ฉบับใช้
  30 / 07 / 62 ปกระบบดูแล-2562
  08 / 07 / 62 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  08 / 07 / 62 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  03 / 07 / 62 แบบฟอร์มกิจกรรม PLC
  15 / 06 / 62 ตัวอย่างใบงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562 ของนักเรียน
  15 / 06 / 62 ใบงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562 ของนักเรียน
  14 / 06 / 62 เอกสารเล่มชุมนุม
  11 / 06 / 62 ไฟล์งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
  10 / 06/ 62 บันทึกข้อความ-ขออนุญาตจัดกิจกรรมอบรม-ค่าย-เบิกค่าอาหาร-ตัวอย่าง
  06 / 06 / 62 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  06 / 06 / 62 บันทึกข้อความ-งานแผนงาน-ผง.-02
  06 / 06 / 62 บันทึกข้อความ-งานแผนงาน-ผง.-01
  31 / 05 / 62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
  17 / 05 / 62 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  16 / 05 / 62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  01 / 05 / 62 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
  06 / 04 / 62 หลักฐานสำคัญในการมอบตัวนักเรียนจัดสรรที่เรียน ม.1 และ ม.4
  06 / 04 / 62 ใบมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.4
  06 / 04 / 62 ใบมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.1
  05 / 04 / 62 ประกาศเรื่องการจัดสรรที่เรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  05 / 04 / 62 หลักฐานในการมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  05 / 04 / 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.1
  05 / 04 / 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
  04 / 04 / 62 กำหนดการรายตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่สอบผ่านการคัดเลือก
  04 / 04 / 62 แบบยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.4
  02 / 04 / 62 แบบยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.1
  02 / 04 / 62 ประกาศนักรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภท เขตพื้นที่ทั่วไป
  02 / 04 / 62 ประกาศนักรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภท เขตพื้นที่บริการ
  01 / 04 / 62 รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  26 / 03 / 62 กำหนดการรายตัวนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
  26 / 03 / 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
  19 / 03 / 2562 แบบฟอร์มปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ