31 / 07 / 63 ไฟล์งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
  23 / 07 / 63 บันทึกข้อความขอใช้แผนการสอน
  17 / 07 / 63 ตารางเรียนทุกห้องเรียนฉบับแก้ไข
  17 / 07 / 63 ระเบียบทรงผมของนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
  10 / 07 / 63 ตารางการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 1/2563
  09 / 07 / 63 ตารางเรียนทุกห้องเรียน
  18 / 06 63 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกตามห้องเรียน) ปีการศึกษา 2563
  18 / 06 / 63 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แยกตามห้องเรียน) ปีการศึกษา 2563
  10 / 06 / 63 เอกสารหลักฐานการมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  09 / 06 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1
  09 / 06 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4
  05 / 06 / 63 รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด
  05 / 06 / 63 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  04 / 06 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
  26 / 05 / 63 แนวปฏิบัติการรับหนังสือเรียน
  22 / 05 / 63 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  22 / 05 / 63 ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบและห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  18 / 05 / 63 แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
  05 / 05 / 63 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  05 / 05 / 63 ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  05 / 05 / 63 ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
  26 / 04 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (สมัครผ่านระบบออนไลน์)
  26 / 04 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (สมัครผ่านระบบออนไลน์)
  31 / 03 / 63 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ,เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล,เจ้าหน้าที่งานวัดผล,นักพัฒนาอาคารสถานที่,พนักงานทำความสะอาด
  26 / 03 / 63 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
  21 / 03 / 63 แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 ประจำปีการศีกษา 2563
  21 / 03 / 63 แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 ประจำปีการศีกษา 2563
  20 / 03 / 63 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562
  19 / 03 / 63 รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562
  19 / 03/ 63 ประกาศยกเลิกพิธีมอบประกาศนียบัตรและผลการเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
  18 / 03 / 63 ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIVID-19)
  11 / 03 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ESMP)
  10 / 03 / 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ IEP
  07 / 02 / 63 รายงานกิจกรรมชุมนุม
  02 / 02 / 63 ใบปะหน้าข้อสอบ
  27 / 01 / 63 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  27 / 01 / 63 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  27 / 01 / 63 แบบฟอร์มการทำรายงานวิจัยในชั้นเรียน
  24 / 01 / 63 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  16 / 12 / 62 ใบแจ้งขอใช้สถานที่ อุปกรณ์ คุรุภัณฑ์
  08 / 12 / 62 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล
  03 / 12 / 62 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล
  22 / 11 / 62 รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำห้องพยาบาล
  18 / 11 / 62 บันทึกข้อความส่งแผนการสอน
  08 / 10 / 62 รับสมัครแม่บ้าน นักการภารโรง/คนสวน
  07 / 10 / 62 แบบรายงานผลการควบคุมภายใน 2562
  04 / 10 / 62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา)
  19 / 09 / 62 ประกาศรับครูอัตราจ้างเอกคหกรรมและเอกอุตสาหกรรมศิลป์
  19 / 09 / 62 ประกาศรับสมัครแม่บ้านและภารโรง
  04 / 09 / 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด แก้ไข
  27 / 08 / 62 ตารางสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  27 / 08 / 62 ตารางสอบปลายภาคเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  27 / 08 / 62 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอสมุด
  02 / 08 / 62 แบบรายงานการปฏิบัติงานกิจการนักเรียน เรื่องการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  30 / 07 / 62 เเบบเสนอรายงานการเยี่ยมบ้าน ฉบับใช้
  30 / 07 / 62 ปกระบบดูแล-2562
  08 / 07 / 62 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  08 / 07 / 62 ตารางสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  03 / 07 / 62 แบบฟอร์มกิจกรรม PLC
  15 / 06 / 62 ตัวอย่างใบงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562 ของนักเรียน
  15 / 06 / 62 ใบงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน ปี 2562 ของนักเรียน
  14 / 06 / 62 เอกสารเล่มชุมนุม
  11 / 06 / 62 ไฟล์งานกิจกรรมสาธารณะประโยชน์
  10 / 06/ 62 บันทึกข้อความ-ขออนุญาตจัดกิจกรรมอบรม-ค่าย-เบิกค่าอาหาร-ตัวอย่าง
  06 / 06 / 62 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  06 / 06 / 62 บันทึกข้อความ-งานแผนงาน-ผง.-02
  06 / 06 / 62 บันทึกข้อความ-งานแผนงาน-ผง.-01
  31 / 05 / 62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
  17 / 05 / 62 ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  16 / 05 / 62 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
  01 / 05 / 62 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน
  06 / 04 / 62 หลักฐานสำคัญในการมอบตัวนักเรียนจัดสรรที่เรียน ม.1 และ ม.4
  06 / 04 / 62 ใบมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.4
  06 / 04 / 62 ใบมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.1
  05 / 04 / 62 ประกาศเรื่องการจัดสรรที่เรียนนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  05 / 04 / 62 หลักฐานในการมอบตัวเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  05 / 04 / 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.1
  05 / 04 / 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4
  04 / 04 / 62 กำหนดการรายตัวนักเรียนระดับชั้น ม.4 ที่สอบผ่านการคัดเลือก
  04 / 04 / 62 แบบยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.4
  02 / 04 / 62 แบบยื่นคำร้องขอรับการจัดสรรที่เรียนระดับชั้น ม.1
  02 / 04 / 62 ประกาศนักรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภท เขตพื้นที่ทั่วไป
  02 / 04 / 62 ประกาศนักรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภท เขตพื้นที่บริการ
  01 / 04 / 62 รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาระดับชั้น ม.1 และ ม.4
  26 / 03 / 62 กำหนดการรายตัวนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ
  26 / 03 / 62 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ
  19 / 03 / 2562 แบบฟอร์มปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ