ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

 
       
นายอุ่น ศรีสุคนธ์   นายทองสุก ปานสิงห์   นายเจษฎา บุญพูน   นายแดง สุขกุล   นายสวัสดิ์ ปิ่นสุวรรณ
คนที่ 1
ปี พ.ศ. 2469-2483
  คนที่ 2
ปี พ.ศ. 2483-2486
  คนที่ 3
ปี พ.ศ. 2486-2503
  คนที่ 4 ปี
พ.ศ. 2503-2509
  คนที่ 5
ปี พ.ศ. 2509-2518
       
นายช.เสวตร เพ็ชญไพศิษฏ   รศ.ประเสริฐ ขลิบทอง   นายรังสรรค์ สุนทรนันท   นายจิตต์ ศรีสุโร   นายพงษ์ศักดิ์ รุ่งโรจน์พานิช
คนที่ 6
ปี พ.ศ. 2518-2520
  คนที่ 7
ปี พ.ศ. 2520-2522
  คนที่ 8
ปี พ.ศ. 2522-2527
  คนที่ 9
ปี พ.ศ. 2527-2532
  คนที่ 10
ปี พ.ศ. 2532-2536
       
นายหวั่น จุลมุล   นายไพบูลย์ ฉิ่งทองคำ   นายวรินทร์ เขียวสะอาด   นายมนู ฉิมพิบูลย์   นางดวงจิต คำวงษา
คนที่ 11
ปี พ.ศ. 2536-2538
  คนที่ 12
ปี พ.ศ. 2539-2540
  คนที่ 13
ปี พ.ศ. 2540-2543
  คนที่ 14
ปี พ.ศ. 2543-2546
  คนที่ 15
ปี พ.ศ. 2546-2547
       
นายสมเด็จ โภชนจันทร์   นายทองปาน แวงโสธรณ์   นายสมเกียรติ เจริญฉิม   นายวิฑูรย์ วงศ์อิน   นายวิเชียร ชุติมาสกุล
คนที่ 16
ปี พ.ศ. 2547-2548
  คนที่ 17
ปี พ.ศ. 2548-2550
  คนที่ 18
ปี พ.ศ. 2550-2554
  คนที่ 19
ปี พ.ศ. 2554-2558
  คนที่ 20
ปี พ.ศ. 2558-2561
               
นางอมรรัตน์ โพธิตาปะนะ                
คนที่ 21
ปี พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน