นายคณัสนันท์ คำชื่น

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเกมส์และสื่อเชิงโต้ตอบ

นายพีรภัทร์ ไพรสันต์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

นายวิทูรรัชต์ เลิศเปรมประกาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาวิชาดิจิทัล

นายภัทรกร พูลเพิ่มยศ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นางสาวจิราภา นามเสติ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาโลจิสติกส์

นางสาวธันย์นรีย์ พรหมศิริ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ

นางสาวชุติมณฑน์ บุษดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึง อาภรณ์

นายกรณ์ธนัตถ์ อัมพรพิพัฒน์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์

นายธนวัฒน์ ปีคุณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นายนพรุจ บุญเจริญสุขกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

นายวรกมล รักใคร่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารงานตำรวจ

นายนันทวัฒน์ เพียรเศวตพิทยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

นายนันทพล กรีชานนท์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นายสิทธิชัย ฉะอิ้งรัมย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

นายกันต์ธีร์ พจนะศิลป์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะศิลปะศึกษา

นายจิรัฎฐ์ ทองถมยา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาแสดงและศิลปะการแสดง

นายณัฐชนน ศรีฟ้า

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณัฏฐนัน หิรัญอนัญภัทร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล

นางสาวภัสนิตยา อนุพันธ์ชัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

นางสาวธัญญาพร แก้วหยก

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องแต่งกาย

นางสาวพรรณราย อัศวบริสุทธิกุล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ศศ.บ)

นายอภิชลักษณ์ แห่งหน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

นางสาวธัญสุดา พันธ์นุช

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวศิริวรรณ วิหางหงษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวสุพรรณิกา แสนอุบล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์

นางสาวธัญญ์ฐิตา พัฒนากิตติ์โภคิน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบเครื่องประดับ

นางสาวสีนันทอง ชาแก้ว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

นายนครินทร์ คงกำเนิด

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

นายปุญญพัฒน์ สายพิณ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

นางสาวอณัญญา ภู่พันธ์พิทักษ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

นางสาวฤทัยชนก อ่ำแก้ว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

สถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา
คณะดุริยางค์ศาสตร์

นางสาวพัณณิตา พงศ์พลาญชัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์

นายวัชรินทร์ ขำประสาท

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

นางสาววิภาพร เชษฐชาตรี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

yunnan minzu university

นางสาวกัลยกร วาวนิล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาสารสนเทศ

นางสาวจิตตราพร หลำกูล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะนวัตกรรมการท่องเที่ยว

นางสาวปุญญิศา มาลีหวล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะมัณฑนศิลป์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

นางสาวขนิษฐา คุณชม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี

นางสาวภาวินี นาคบุตร

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

นางสาวกชพรรณ บัวเผื่อน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะศิลปะศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

นางสาวรุจิรดา กัญญาสุวรรณทวี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะนวัตกรรมการท่องเที่ยว

นายธีรศักดิ์ หัสจรรย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ E-Sport

นายธีรศักดิ์ หัสจรรย์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ E-Sport

นางสาวปวีณ์นุช จุลจำนงค์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ

นายกิตติชัย สี่สี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะการแพทย์และบูรณาการ สาขาวิชาอาหารเพื่อสุขภาพ

นายกิตติชัย สี่สี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตัล

นางสาวภคพร ผ่องบุรุษ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาพยนตร์

นายกิตติศักดิ์ ชมจุมจัง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ E-Sport

นายเทภากรณ์ โลหิตรัตนะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม

นายอรรถชัย รอดสุโข

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

นายธีรพล ทองสวัสดิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรม

นายวันชนะ อยู่ภักดี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

นางสาวนิศานาฎ รักคำมูล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อสถาปัตยกรรม

นางสาวนริศรา ศรัทธานุ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคหกรรม

นายมนต์ชัย โนนเงินุ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะบริหารการจัดการ สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการตลก

นายวรายุส สายสี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

มหาวิทยาลัยสยาม
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นางสาวกัญญาพัชร วงษ์พนัส

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

นางสาวธัญญติพร โสประดิษฐ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาจิตรกรรมไทย