นักเรียนดีเด่น

นางสาววนันต์ภัทร ชาติประสิทธิ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8

ได้รับการคัดเลือกโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน JENESYS 2019 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เด็กชายสุรภัสสร์ ใกล้ผล

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5

ได้รับคัดเลือกเป็นลูกเสือไทยร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก 2019 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เด็กหญิงกานต์พิชชา สมบูรณ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นักกีฬาว่ายน้ำ

เด็กหญิงอิสรินทร์ บุญยรัตนผลิน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11

นักกีฬาปันจักสีลัต